Vlastnosti úspešných rodičov (1)

By , 11. februára 2018 10:29

Celým zmyslom kresťanskej výchovy detí, v ktorej sa spája osvojenie si základných životných pravidiel, vzdelanie a množstvo každodenných udalostí v živote rodiny je: viesť deti k tomu, aby sa z nich stali schopní, zodpovední a rozvážni muži a ženy, ktorí cítia záväzok žiť podľa kresťanských zásad.

Poznať katechizmus, základné pravdy viery samo o sebe nestačí. Je potrebné viesť deti k tomu, aby sa stali ľudsky silnými jedincami, zodpovednými, vzdelanými, trpezlivými a odvážnymi. To je kategória dospelých kresťanov, vďaka ktorej Cirkev môže „obnoviť tvárnosť zeme“.

Inými slovami, deti si potrebujú osvojiť, prijať za svoje, sedem hlavných čností kresťanského života:

 • vieru, nádej, lásku,
 • múdrosť (zdravé názory),
 • spravodlivosť (zodpovednosť),
 • statočnosť (osobnú pevnosť a vytrvalosť)
 • miernosť (sebakontrolu, schopnosť kontrolovať vlastné chute a pocity)

Deti si túto vnútornú silu mysle a srdca osvoja troma cestami:

 • príkladom (čo vidia na rodičoch a dospelých, ktorých rešpektujú)
 • praxou (k čomu ich rodičia a iní dospelí opakovane vedú, aby robili)
 • slovne (slovné vysvetlenie toho, čo vidia a k čo sú vedení)

Všetky tri spomenuté postupy sú nutné, nie je možné niektoré z nich vynechať. Je tiež potrebné zachovať uvedené poradie. Reči a napomínania bez osobného príkladu a uskutočňovanej praxe v rodine, majú len malý účinok.

Veľa rodičov má úspech pri výchove svojich detí napriek tomu, že sú odlišní povahovo, pôvodom, výchovnou taktikou a skúsenosťami.

Prax ukazuje, že je to výsledok prístupov a zásad rodinného života, ktoré napriek spomínaným odlišnostiam sa objavujú ako spoločné v každej rodine. V nasledujúcej časti si spomenieme tie zásady rodičovskej výchovy, ktoré tvoria jej kostru.

  1. V prvom rade majte na pamäti, že vychovávate pre dospelosť, nie preto, aby vaše deti zostali naveky deťmi. Nerobte obvyklé chyby mnohých rodičov:
   a) chápať poslušnosť ako trest a drezúru
   b) vidieť jej výsledok iba ako povoľné správanie a spoluprácu, pokoj a kľud v dome.
   Disciplína je súčasťou procesu vedenia dieťaťa k zodpovednej kresťanskej dospelosti.
  2. Dávajte svojho manžela alebo manželku na prvé miesto. To viac ako čokoľvek iné vedie vaše deti pevne po správnej ceste k zodpovednej dospelosti. Deti si všetko všímajú a učia sa príkladmi. Majte na pamäti, že úcta detí ku každému z rodičov odráža postoj druhého z rodičov. Keď má manžel v úcte svoju manželku, deti budú mať v úcte matku. Keď si žena váži svojho manžela, deti v ňom kľudne vidia hrdinu. Ak by manžel alebo manželka znevažovali svojho partnera, partnerku, a zvlášť pred deťmi, je isté, že ani oni si ho nebudú vážiť a stratí svoju rodičovskú autoritu.
  3. Rozdiely v názoroch na dôležité rodinné záležitosti (napr. prístup k trestaniu) musia byť kvôli deťom vopred vyriešené. Nemôže sa stať, že jeden rodič dieťaťu niečo povolí a druhý zas nie. Dieťa to využije a vytvorí koalíciu s povoľnejším z rodičov a je po výchove, začínajú nezhody. Každé dieťa má len jeden rozum a jedno svedomie, a preto musí dostávať tú istú smernicu od obidvoch rodičov. Dobre vychované deti vidia každého z rodičov ako „šéfa“.
  4. Uplatňujte pri svojich deťoch „lákavé presadzovanie svojich názorov“. Nebuďte ani slabošsky sentimentálni, ani tvrdo útoční. Prejavujte neustále veľa láskavosti, kombinovanej s jasným a sebaistým trvaním na tom, čo je správne. „Nenávidieť hriech, milovať hriešnika“, ukazuje deťom, že ich máte príliš radi, aby ste ich chyby nechali bez povšimnutia. Pochváľte ich za to, čo urobia správne, aj keď boli povinní to tak urobiť. Chváľte rovnako presne, ako presne vyčítate, máme sklon vyčítať konkrétne, ale chváliť všeobecne.

(pokračovanie nabudúce)

zdroj: časopis Medzinárodný Report