Diecézna škola viery 2019/2020

V snahe prehĺbiť duchovný život veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti sa spišský diecézny biskup rozhodol, že počas štyroch rokov, začínajúc septembrom 2018, zorganizujeme Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme. Prednášky budú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky budú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom živote objavujú. Pomerne veľký priestor bude vyhradený na diskusie.

Minulý rok sme venovali prednáškam o sviatostiach, v tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a nie inak, aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.

DŠV sa koná vždy tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začína svätou omšou, po ktorej nasleduje prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút je určených na diskusiu.