Alojz Gonzága

By , 16. júna 2024 8:20

Alojz Gonzaga sa narodil 9. marca 1568. Bol to chlapec veľmi bystrý, šikovný, živý a otvorený. Charakter mal však veľmi prudký ako všetci z rodu Gonzagovcov. Od detstva bol prinútený žiť medzi „veľkými“ tej doby. Mal sa stať jedným z nich – markízom Castiglione de la Stiviere. Prísne bol podrobený protokolu kráľovského dvora. Videl a zakúsil veľa márnivosti a rôznych intríg, ktoré boli pre mnohých dominantným kritériom a častým javom. Avšak pod vedením svojej matky, ktorú veľmi hlboko miloval, sa naučil mnohým duchovným veciam. Jeho matka ho vychovávala k zbožnosti a úcte voči Bohu. Ako mladík spozoroval intímne Božie volanie, ktoré prijal. Vzoprel sa proti spôsobu života a ako ideál si vyvolil nasledovať Krista nepodmienečne, a to Krista chudobného. (Sv. Ignác v Duchovných cvičeniach píše: „Chcem a volím si, aby som nasledoval Krista, nášho Pána a bol mu viac podobný, radšej chudobu s Kristom chudobným než bohatstvo, radšej potupu s Kristom potupovaným než úctu radšej túžim po tom, aby ma pokladali skôr za blázna a za hlúpeho pre Krista, ktorého prv pokladali za blázna, než za múdreho a rozumného na tomto svete.“ (DC 167) Pod vplyvom tohto rozhodnutia sa vzdal svojich prvorodených práv na majetok, ktoré odovzdal svojmu bratovi Rudolfovi. Continue reading 'Alojz Gonzága'»

Sv. Barnabáš, apoštol

By , 9. júna 2024 9:00

Svätý Barnabáš, levita z Cypru, nepatril do skupiny dvanástich apoštolov, ktorých spomína evanjelium. Cirkev mu priznáva titul apoštola pre jeho úzku spoluprácu s ostatnými apoštolmi a pre jeho význam v prvotnej Cirkvi.
Continue reading 'Sv. Barnabáš, apoštol'»

Srdce Ježišovo privádza k pravému pokoju

By , 2. júna 2024 8:32

Pred Poslednou večerou, keď náš Pán umyl učeníkom nohy, povedal: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15). Predstavil nám dobročinnú lásku, ktorá nie je sebecká, nemyslí na seba, ale obohacuje iných. Nehľadá seba; zameriava sa na druhého.
Continue reading 'Srdce Ježišovo privádza k pravému pokoju'»

Najsvätejšej Trojice

By , 26. mája 2024 18:52

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je tak úzko zviazane s naším náboženstvom, že by sme ho mohli charakterizovať ako „Trojičné náboženstvo.“ Boli sme pokrstení „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19). Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom viery a kresťanského života. Je prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery a svetlom, ktoré ich osvetľuje. Pán Ježiš nám zjavuje, kto je Boh, ako koná, ako sa správa, ako pracuje. Zjavuje Boha ako Spoločenstvo. Zjavuje, že Boh nie je osamelý, aj napriek tomu, že je jeden. Pán Ježiš nám zjavuje, že Boh je Vzťah. Boha možno zažiť a spoznať práve vo vzťahoch. „Kto miluje poznal Boha, hovorí apoštol Ján.“ Boh je Láska. Boh je jeden a zároveň mnohosť.
Continue reading 'Najsvätejšej Trojice'»

Kto je to Duch Svätý?

By , 19. mája 2024 7:56

Dnes máme Turíce a preto je namieste sa pýtať: Kto je Duch Svätý? Je veľmi ťažké nájsť odpoveď na túto otázku. Patriarcha Antonij Bloom (1914-2003) spomína na svoje stretnutie s istým Japoncom. Japonec hovorí: „Myslím, že už chápem, čo sa hovorí v kresťanskej viere o Otcovi a Synovi, ale absolútne neviem pochopiť význam toho ctihodného vtáka!“
Continue reading 'Kto je to Duch Svätý?'»

Eucharistia – prameň života

By , 12. mája 2024 8:58

Slovo eucharistia je zložené z gréckeho eu (dobrý) a charis (dar), čo doslova znamená dobrý dar. Avšak grécke slovo eucharistein sa už v 1. storočí používalo vo význame ďakovať. Týmto krásnym slovom prví kresťania pomenovali Najsvätejšiu oltárnu sviatosť. Podľa historikov bolo slovo Eucharistia prvýkrát použité v spise Didaché (približne v roku 100). Eucharistia je v katechizmovom poradí tretia iniciačná sviatosť, ktorá završuje kresťanské zasvätenie. Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Všetky ostatné sviatosti – ako aj liturgia – slúžia Eucharistii, pretože Eucharistia obsahuje samého Krista – Boha.
Continue reading 'Eucharistia – prameň života'»

Nanebovstúpenie Pána

By , 5. mája 2024 9:56

Je to štyridsiaty deň po zmŕtvychvstaní Pána. Pán Ježiš, víťaz nad hriechom a smrťou, nás predišiel do večného príbytku, aby nám dal jasnú nádej, že kde je on naša hlava, prvorodený, aj my jeho údy budeme v tej istej sláve. Ježišova ľudská prirodzenosť (a tá je z našej prirodzenosti – okrem hriechu) už prebýva pri Otcovi.
Continue reading 'Nanebovstúpenie Pána'»

Sv. Katarína Sienská, žena veľkých túžob

By , 28. apríla 2024 9:53

Sv. Katarína Sienská žila v 14. storočí, v období poznačenom nepokojmi a rôznymi nábožensko-spoločenskými ťažkosťami. Narodila sa 25. marca 1347 v Siene a zomrela 29. apríla 1380 v Ríme.
Continue reading 'Sv. Katarína Sienská, žena veľkých túžob'»

Modlitba za nové kňazské povolania

By , 24. apríla 2024 15:49

Otče, daj aby sa medzi kresťanmi zrodili mnohé sväté povolania na kňazstvo,
ktoré budú udržiavať živú vieru a uchovajú vďačnú spomienku na tvojho Syna Ježiša
prostredníctvom ohlasovania jeho slova a vysluhovania sviatostí,
ktorými neustále obnovuješ svojich veriacich.
Daj nám svätých služobníkov tvojho oltára, Aby sme boli pozornými a horlivými strážcami Eucharistie, sviatosti najvyššieho Kristovho daru na spásu sveta.
Povolaj služobníkov tvojho milosrdenstva, ktorí prostredníctvom sviatosti zmierenia budú rozširovať radosť z tvojho odpustenia.
Učiň, Otče, aby Cirkev s radosťou prijala mnohé vnuknutia od Ducha tvojho Syna,
a ochotne sa riadila jeho usmerneniami, starala sa o povolania do kňazskej služby
a rehoľného života.
Pomáhaj biskupom, kňazom, diakonom,
zasväteným osobám a všetkým pokrsteným v Kristovi,
aby verne plnili svoje poslanie v službe evanjeliu.

Amen

Si pastier alebo nádenník; alebo čosi ešte horšie?

By , 24. apríla 2024 15:47

V dnešnom evanjeliu Ježiš porovnáva dva rôzne typy pastierov: nádenníka a dobrého pastiera. V čom je hlavný rozdiel medzi nimi? V tom, ako hlboko sú títo dvaja oddaní svojej práci a ako ďaleko je každý z nich pri vykonávaní povinností, spojených so svojou službou ochotný až ísť. V mysliach nás, ktorí tento text evanjelia poznáme, možno nádenník vyznieva tak trocha negatívne. Lenže nádenník nebola v Ježišovej dobe celkom negatívna osoba. Nádenník bol človek, ktorý si potreboval zarobiť na živobytie, alebo ak mal rodinu, aj na živobytie svojej rodiny, a tak šiel a hľadal si prácu, ktorá by mu čo najviac vyniesla. Niekedy bola tá práca stálejšia, inokedy bola len príležitostná. Boli dni, kedy sa musel každé ráno postaviť na námestie a tam čakať, kým ho niekto nenajme na nejakú prácu. Život nádenníka určite nebol ľahký. Bol plný neistoty a strachu o budúcnosť.
Continue reading 'Si pastier alebo nádenník; alebo čosi ešte horšie?'»