Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka

By , 2. augusta 2020 9:57

Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti.
Continue reading 'Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka'»

Ako sv. František získal milosť porciunkulových odpustkov?

By , 2. augusta 2020 9:52

Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov. František vzdal Pánovi úctu s tvárou pritlačenou k zemi. Pán sa ho pýtal po čom túži pre spásu duší. František bez rozmýšľania odpovedal: „Nebeský Otče, aj keď som len nehodný hriešnik, prosím, aby bola všetkým, ktorí prídu do tohto kostola s úmyslom vyznať svoje hriechy a prejaviť skrúšenosť, udelená milosť úplného odpustenia dočasných trestov.“ Continue reading 'Ako sv. František získal milosť porciunkulových odpustkov?'»

Homília Svätého Otca Františka na sviatok Premenenia Pána (r. 2017)

By , 2. augusta 2020 9:43

Evanjeliová stať rozpráva, ako sa apoštoli Peter, Jakub a Ján stali svedkami tejto neobyčajnej udalosti. Ježiš ich vzal so sebou «a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty» (Mt 17,1). Zatiaľ čo sa Ježiš modlil, výraz jeho tváre sa zmenil, žiaril ako slnko a jeho odev zbelel ako svetlo. Vtedy sa zjavili Mojžiš a Eliáš a začali s Ježišom viesť rozhovor. V tomto momente, Peter povedal Ježišovi: «Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi» (v. 4). Keď Peter ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak.
Continue reading 'Homília Svätého Otca Františka na sviatok Premenenia Pána (r. 2017)'»

Svätý Gorazd

By , 26. júla 2020 10:32

Pomenovaním svätí sedmopočetníci či svätí slovanskí sedmopočetníci (sedempočetníci) sa označujú svätí Cyril a Metod a ich piati najvýznamnejší učeníci a spolupracovníci – svätí Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva. Často sa označujú ako osvietitelia, učitelia či apoštoli slovanských národov.
Continue reading 'Svätý Gorazd'»

Homília Svätého Otca Františka o posledných troch podobenstvách v 13. kapitole Matúšovho evanjelia (r. 2017)

By , 26. júla 2020 9:07

Ježišova reč v podobenstvách, ktorá zahŕňa sedem podobenstiev v 13. kapitole Matúšovho evanjelia, sa uzatvára troma dnešnými prirovnaniami: o ukrytom poklade (v. 44), o drahocennej perle (v. 45-46) a o rybárskej sieti (v. 47-48).
Continue reading 'Homília Svätého Otca Františka o posledných troch podobenstvách v 13. kapitole Matúšovho evanjelia (r. 2017)'»

Z Modlitieb pripisovaných svätej Brigite

By , 19. júla 2020 19:41

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri Poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť. Continue reading 'Z Modlitieb pripisovaných svätej Brigite'»

Homília Svätého Otca Františka k podobenstvu o dobrej pšenici a kúkoli – 23. júla 2017

By , 19. júla 2020 19:34

Dnešná evanjeliová stať nám podáva tri podobenstvá, ktorými Ježiš hovorí zástupom o Božom kráľovstve. Pristavím sa pri tom prvom: o dobrej pšenici a kúkoli, ktoré znázorňuje problém zla vo svete a zdôrazňuje Božiu trpezlivosť (porov. Mt 13,24-30.36-43). Continue reading 'Homília Svätého Otca Františka k podobenstvu o dobrej pšenici a kúkoli – 23. júla 2017'»

Spomienka Panny Márie Karmelskej

By , 12. júla 2020 9:18

Šestnásteho júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie Panna Mária Karmelská sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Continue reading 'Spomienka Panny Márie Karmelskej'»

Homília Svätého Otca Františka, v ktorej sa venoval evanjeliovému podobenstvu o rozsievačovi (r. 2017)

By , 12. júla 2020 9:08

Keď sa Ježiš prihováral ľuďom, používal jednoduchý jazyk a poslúžil si aj obrazmi, príkladmi vzatými z každodenného života, aby ho tak mohli všetci ľahko pochopiť. Ľudia ho preto ochotne počúvali a cenili si jeho posolstvo, ktoré im priamo prenikalo do srdca. Continue reading 'Homília Svätého Otca Františka, v ktorej sa venoval evanjeliovému podobenstvu o rozsievačovi (r. 2017)'»

5. júl – Sv. Cyril a Metod

By , 6. júla 2020 19:51

Pápež sv. Ján Pavol II. – SLAVORUM APOSTOLI (výňatok z encykliky)
Continue reading '5. júl – Sv. Cyril a Metod'»