Category: Na čítanie

Svätý Peter a svätý Pavol (29. jún)

By , 26. júna 2022 9:49

Svätí Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Naši predkovia ich nazývali apoštolskými kniežatami. Vyjadrovali tým ich výnimočné postavenie v apoštolskom zbore a v prvotnej Cirkvi.
Continue reading 'Svätý Peter a svätý Pavol (29. jún)'»

Náročnosť a dôležitosť našich povolaní

By , 26. júna 2022 9:45

Všetci sme na ceste nasledovania Ježiša. Nebýva vždy ľahká. Je krásna, ale často je sprevádzaná obetou, krížom, problémami a ťažkosťami. V dnešnej spoločnosti sme svedkami veľkého tlaku na osobné povolania, na rodiny, vzťahy. Poznačí to nielen psychiku človeka, ale dokonca mnohí z nás stratia chuť, zmysel života. Potom padneme do frustrácie, či beznádeje. Potrebujeme pevnú istotu, ktorou je Ježiš. Musíme sa denne opierať o osobný vzťah s Ježišom, lebo on dáva svetlo, istotu, pokoj do našich životov. Ježiš je jediné naše dobro.
Continue reading 'Náročnosť a dôležitosť našich povolaní'»

Zo zamyslenia sestry Júlie OP nad sviatkom Narodenia sv. Jána Krstiteľa

By , 19. júna 2022 8:39

„Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi“ (Lk 1,59).
Continue reading 'Zo zamyslenia sestry Júlie OP nad sviatkom Narodenia sv. Jána Krstiteľa'»

Vyznanie Ježišovi

By , 19. júna 2022 8:22

Svedčiť o viere, vydávať skutočné svedectvo života je úlohou každého z nás. Táto úloha je náročná a veľmi ťažká. Zažívame ju my kňazi, ale aj manželia v rodine, ktorí majú byť vzorom, osobným príkladom a povzbudením pre svoje deti. Svedectvo o viere, svedectvo života zohráva dôležitú úlohu aj v našich medziľudských vzťahoch.
Continue reading 'Vyznanie Ježišovi'»

Prisľúbenia Božského Srdca Ježišovho

By , 12. júna 2022 9:20

Continue reading 'Prisľúbenia Božského Srdca Ježišovho'»

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

By , 12. júna 2022 9:13

Pred týždňom sme slávili slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Prosili sme o dary Ducha Svätého pre náš život. Teraz je pred nami slávnosť Najsvätejšej Trojice. Z hodín náboženskej výchovy poznáme, že Boh je jeden a v Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý, Najsvätejšia Trojica.
Continue reading 'Slávnosť Najsvätejšej Trojice'»

Modlitba k Duchu Svätému

By , 5. júna 2022 10:57

Klaniam sa Ti, Duchu Svätý, opravdivý Bože, ktorý od večnosti rovnako pochádzaš od Otca i Syna. Zvelebujem Ťa, Tešiteľ môj, ktorý si zostúpil na apoštolov v podobe ohnivých jazykov, ktorý neomylne spravuješ katolícku Cirkev od jej počiatku a nás skrze sväté sviatosti posilňuješ. Ďakujem Ti za tú milosť, že si ma učinil vyznávačom pravej viery, bez ktorej sa nemožno páčiť Bohu. Ďakujem Ti za tie milosti, ktorí si mi udelil pri svätom krste a pri ostatných sviatostiach. Nevzdiaľuj sa odo mňa, môj Utešiteľ a chráň ma od každého hriechu. Udeľ mi svojich sedem darov: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu. Prosíme Ťa, Pane, daj, nech nám pomáha sila Ducha Svätého, aby milostivo očistila naše srdcia a zachránila nás od všetkého zla.
Continue reading 'Modlitba k Duchu Svätému'»

Duch Svätý dar pre náš kresťanský život

By , 5. júna 2022 10:54

Slávime slávnosť Zoslanie Ducha Svätého. Kto je Duch Svätý? Je tretia Božská osoba. On je ten, ktorý hýbe naším životom, má miesto v ňom, je potrebný a žije v nás, medzi nami. Na hodinách náboženskej výchovy sme sa učili sedem darov Ducha Svätého (múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia.) Spomeniem niekoľko príkladov: Prečo práve Duch Svätý? Čo pre nás znamená Duch Svätý?
Continue reading 'Duch Svätý dar pre náš kresťanský život'»

Byť v jednote a modlitbe s Ježišom

By , 29. mája 2022 9:16

Potrebujeme modlitbu? Je dôležitá? Všetci máme skúsenosť s darom modlitby. Modlíme sa, vieme čo je modlitba a predsa zanedbávame tento dar v našom živote. Čo nám v nej robí najväčšie ťažkosti? Poviem jednoduchý príklad. Stáva sa, že ľudia prestanú medzi sebou komunikovať. Začnú sa hromadiť problémy, nedorozumenia, nepochopenia a vytráca sa láska. Oveľa horšie následky prináša pretrhnutie kontaktu s Bohom. Niekedy nám je „tak dobre“, že ani Boha nepotrebujeme.
Continue reading 'Byť v jednote a modlitbe s Ježišom'»

Božské Srdce Ježišovo – mesiac jún

By , 29. mája 2022 9:15

Continue reading 'Božské Srdce Ježišovo – mesiac jún'»