Stratégia zlého ducha sa nemení

By , 10. marca 2019 10:29

Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Lk 4, 1 – 13) hovorí o stretnutí Ježiša s diablom, ktorý ho pokúša. Udalosť nasleduje hneď po krste, kde bol Ježiš Kristus verejným spôsobom prehlásený za Božieho Syna. Preto aj pokúšenie je potrebné vnímať z pohľadu Ježišovho Božieho synovstva.

Úplna poslušnosť Božej vôli

Evanjelista Lukáš uvádza, že Ježiš strávil na púšti 40 dní, čím vytvára odkaz na 40 ročné putovanie izraleského národa po púšti po vyslobodení z egyptského otroctva. Ježiš pri odpovediach diablovi cituje z jedinej starozákonnej knihy – Deuterónium (porov. Dt 8,3; 6,16; 6,13). Táto kniha je reflexiou na putovanie izraelského národa po púšti, kde národ zažil hlad, neveru v Božiu prítomnosť, modloslužbu uctievaním zlatého teľaťa, ale na druhej strane národ zažil ochranu a pomoc z Božej strany (vyslobodenie z Egypta, dar manny, vody, prepelíc atď.). Deuteronómium pozýva národ, aby prijal Božie prikázania a zachovával ich bez toho, aby skúšal Boha. Pán Ježiš berie na seba dejiny svojho národa a úplnou poslušnosťou ukazuje príklad plnenia Božej vôle.

Číslo 40 však odkazuje aj na dve významné starozákonné postavy, ktoré sa spomínajú aj v udalosti Pánovho premenenia na vrchu. Mojžiš strávil 40 dní a 40 nocí na vrchu Sinaj predtým, ako dostal Božie prikázania. Prorok Eliáš putoval k tomuto vrchu 40 dní. Pán Ježiš prišiel, aby naplnil prisľúbenia Starého zákona. V jeho náuke sa napĺňa učenie Zákona, ktorý Boh dal prostredníctvom Mojžiša a Prorokov, ktorých zastupuje Eliáš.

Slovo „díabolos“ pochádza od slovesa „diabállo“ – ohovárať, obviňovať. Diabol je „ohovárač“, ktorý sa stavia proti Božím úmyslom s cieľom škodiť človeku. V Novom zákone výraz označuje zlého ducha, ktorý navádza na zlé. Dve z troch otázok diabol začína slovami „ak si Boží Syn“. Nejde o spochybnenie Ježišovho božstva, ale o pokušenie, aby Pán Ježiš prejavil svoju božskú moc spôsobom, akým ho o to žiada zlý duch. Ježiš odmieta uchýliť sa k divadelnému divotvorstvu. Odmieta zneužiť Božiu moc. Rovnaká taktika zlého ducha zaznieva aj voči nám: „Ak si naozaj slobodný, prečo sa obmedzovať…“, „Ak ste modernou spoločnosťou, správajte sa ako iné krajiny… “. Uveriť v seba, uveriť, že sme viac ako Boh, to sú pokušenia aj dnešnej doby.

Tri rôzne otázky s jediným cieľom

Všimnime si tri otázky – tri pokušenia. Prvým je hlad, stav núdze. Diabol vyzýva Ježiša k záchrane vlastného života. Na prvý pohľad je to vznešená myšlienka, ale v skutočnosti by znamenala nedôverovať Otcovi. Pán Ježiš by šiel proti vlastným slovám: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“, alebo: „Čo budeme piť?“, alebo: „Čo si oblečieme?“ Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.“ (Mt 6, 31 – 32)

Druhým pokušením je úplná fantázia, že diabol má moc nad celým svetom. Zlý duch chce od Božieho Syna, aby uveril tomuto klamstvu a zapredal svoj vzťah s Otcom, ktorý je jediný Stvoriteľ a Pán všetkého. Toto klamstvo je veľkým pokušením pre súčasný svet. Ak sa začneme spoliehať na vlastné sily, odmietať Boha a vyhľadávať iné „božstvá“, nech je nám varovaním starozákonná skúsenosť so zlatým teľaťom.

Napokon tretie pokušenie sa odohráva na tom najsvätejšom mieste židovského náboženstva – v jeruzalemskom chráme. Toto pokušenie je azda najväčšie. Diabol pre svoje účely vyťahuje tie najväčšie zbrane. Argumentuje dokonca samotným Božím slovom:„Veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ (Lk 4, 10 – 11) Je to úryvok zo starozákonného 91. žalmu. Koľkrát aj dnes sa nám predkladajú minulé, ale predovšetkým tie súčasné hriechy Cirkvi, previnenia biskupov, kňazov, laických veriacich. Neváhajú sa použiť citáty Svätého písma, pápežov… To všetko s jediným cieľom: odmietni Boha, zavrhni Cirkev, zriekni sa svojej viery.

Jestvuje iba jediný prostriedok

V príbehu o pokúšaní je Ježiš predstavený ako Boží Syn, ktorý pozná Božiu vôľu a úplne sa podľa nej riadi. Hlas z neba pri krste verejne označil Ježiša za Božieho Syna a v pokušeniach na púšti je ukázaná kvalita tohto synovstva. V trojitom pokušení evanjelista Lukáš dáva jasnú odpoveď o jedinečnom vzťahu Ježiša – Syna k Bohu – Otcovi. Zároveň je to návod pre Ježišových nasledovníkov. Čas a priestor sa menia, ale stratégia zlého ducha zostáva vždy rovnaká. Preto v boji proti pokušeniam jestvuje iba jediný prostriedok. Potrebujeme byť vedení Duchom Svätým a prostredníctvom Cirkvi byť spojení s Božím Synom, Ježišom Kristom.

autor: František Trstenský
zdroj: postoj.sk