Advent

By , 27. novembra 2022 9:53

Advent – príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Druhý príchod Krista sa teda deje v našich srdciach najmä prijímaním svätého prijímania. Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale aj že príde. A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním toho príchodu. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista.

Prvou adventnou nedeľou (v tomto roku 2.decembra) sa pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom adventnom venci treba zapáliť v nedeľu 2. decembra. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ.

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. Chrámové rúcho v advente je fialové. Prvá adventná nedeľa je súčasne v katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického roka. V katolíckej cirkvi je prvá adventná nedeľa už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky na charitu.

Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého (440-461). Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v r. 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť nedieľ a malo pôstno – kajúcny charakter. Pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na štyri nedele (symbolizujúce 4 000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja) a je pôvodcom adventných kázní v Bazilike Santa Maria Maggiore. Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. V r. 1362 pápež Urban V. (1362-1370), ktorý aj po svojom zvolení za pápeža žil ako benediktínsky mních, zaviedol pôstne pravidlá pre adventné obdobie.

Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli de super …“ („Rosu dajte nebesia zhora …“).

Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.

Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Začiatkom 19. storočia, v roku 1808 sa narodil v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Bol najstarším synom a mal ešte 7 súrodencov. Neskôr sa stal vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa mohol stať evanjelickým pastorom. Johann H. Wichern potom pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať sa chudobných ľudí, sa rozhodol zriadiť predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok. Neskôr sa mu vďaka milodarom a tvrdej práci podarilo jeho plán zrealizovať. Dom nazval Drsný dom, v ktorom opustené deti v jeho opatere boli nielen ubytované, ale sa aj priúčali remeslu. Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami – 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.

  1. Na prvú adventnú nedeľusa zapaľuje prvá fialová sviečka, tzv. Svieca prorokov. Je pamiatkou na prorokov, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista.
  2. Na druhú adventnú nedeľusa zapaľuje druhá fialová sviečka, tzv. Betlehemská, ktorá reprezentuje lásku a predstavuje Ježiškove jasličky.
  3. Na tretiu adventnú nedeľusa zapaľuje ružová sviečka, tzv. Pastierska, ktorá vyjadruje radosť z toho, že pôst je takmer na konci.
  4. Na štvrtú adventnú nedeľusa zapaľuje posledný fialová sviečka, tzv. Anjelská, ktorá predstavuje mier a pokoj.

Zamyslenie:

Dnes začína Advent. Znamená to pre nás ešte vôbec niečo? Nie je to pre nás už len také obdobie, kedy zavesíme doma svetielka, zájdeme na vianočné trhy, možno zjeme každý deň čokoládku z adventného kalendára? Advent nie je len názov obdobia, kedy sa už „zvianočnieva“. Má svoj zmysel. Pre celú cirkev – veď je to začiatok nového liturgického roka – ale aj pre každého osobne. Len my sme skutočný význam Adventu nejako vypustili z hlavy. Mal by byť časom očakávania, našej duchovnej prípravy na príchod Ježiša ako malého dieťaťa narodeného na tomto svete, aby nám otvoril nebo. Vianoce prídu každý rok. Ale Ježiš nepríde do tvojho srdca, ak mu v ňom nepripravíš miesto. On chce, ale ako by mohol prísť, keď si zatvoril a zamkol bránu? Priprav počas tohto Adventu Pánovi cestu do svojho srdca. Odprac z nej všetky prekážky v podobe zatrpknutosti, neodpustenia, egoizmu, náhlenia sa za nepodstatnými vecami… Veď ty sám vieš najlepšie, čo treba odpratať. A ak nevieš, čo konkrétne, pros Ducha Svätého, aby si tieto prekážky spoznal a s Božou pomocou odstránil. Nenechaj si ujsť tento špeciálny čas a otvor brány svojho srdca dokorán pre príchod Božieho syna.

Modlitba:

Drahý Ježišu, ďakujem, že klopeš na bránu môjho srdca a túžiš prísť ku mne. Môj Pane, pomôž mi spoznať a odstrániť všetky prekážky, ktoré mi bránia prijať Ťa tieto Vianoce. Chcem Ti počas tohto Adventu rozprestrieť červený koberec do svojho srdca. Amen

Otázky na zamyslenie:

Čo stojí Ježišovi v ceste do môjho srdca? Ako tieto prekážky odstránim?