Aj človeka možno spoznať po ovocí

By , 3. marca 2019 11:59

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 6, 39 – 45), ktorá je poslednou v cezročnom období pred začiatkom Pôstu, ponúka niekoľko Ježišových konkrétnych usmernení.

Úryvok hovorí o príkladoch vodcu učiteľa, pokrytca a dobrého človeka. Pri čítaní Ježišových slov si uvedomujeme ich náročnosť, a predsa práve preto sú príťažlivé a hodné nasledovania.

Slepý vodca

„Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?“ (Lk 6, 39) Výrok môžeme chápať v dvoch interpretáciách. Prvá sa vzťahuje na sprevádzanú osobu. Kto si v živote vyberá za sprievodcu toho, kto nevidí a nepozná cestu, hrozí, že s ním zablúdi, alebo dokonca svoj život vystaví nebezpečenstvu. Druhá interpretácia sa vzťahuje na osobu, ktorá sprevádza. Kto chce viesť druhých, kto chce stáť na čele spoločenstva, musí vidieť a poznať cestu, lebo sa môže stať, že ohrozí všetkých, ktorí ho nasledujú. Výrok Pána Ježiša je potrebné vnímať v duchovnom význame. Jediným vodcom je Kristus. Jeho evanjelium je svetlom pre život človeka. Kto si vyberá iné hodnoty, než ponúka Ježiš Kristus, vystavuje seba a druhých morálnej záhube.

Máte jediného učiteľa – Krista

„Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ.“ (Lk 6, 40) História aj súčasnosť nás učí, že v dejinách nechýbali ľudia, ktorí sa povyšovali nad Ježiša Krista. Neváhali sa vyhlásiť za mesiášov, spasiteľov, učiteľov. Vyhlásili smrť Boha a koniec kresťanstva. Ježišov učeník nemá a nemôže odovzdať viac ako jeho Majster a Pán. Múdry žiak sa učí a berie si príklad od svojho učiteľa. Pýcha a namyslenosť už mnohých zviedla z cesty, ktorou je Ježiš Kristus. Úloha kresťana nie je pridávať k Ježišovmu evanjeliu vlastné predstavy, prichádzať s vysvetleniami, len aby obhájil svoju pravdu. Skutočný učeník sa usiluje čo najlepšie a do hĺbky poznať a nasledovať Krista.

Pokrytec

„Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka!“ (Lk 6, 42). Známe slovo „pokrytec“ – „hypokrytes“ označovalo v bežnej gréčtine „herca na javisku, ktorý hrá úlohu niekoho iného.“ V novozákonných evanjeliách sa týmto výrazom označuje človek, v ktorom je rozpor medzi jeho slovami a skutkami. Koľkokrát aj v našom prežívaní viery vkladáme množstvo energie do neustálej nápravy toho druhého, a tak málo síl venujeme náprave vlastnej povahy a našich slabostí. Keď ide o druhého, vieme hneď pomenovať, čo by mal zmeniť. Keď ide o nás, dožadujeme sa trpezlivosti. Pán Ježiš nezakazuje napomenúť druhého človeka, ale dôležité je zachovať poradie. Ježišovo posolstvo najskôr aplikujme na vlastný život, lebo vtedy v novom – Kristovom svetle uvidíme druhého človeka a jeho život.

Dobrý človek

„Každý strom možno poznať po ovocí.“ (Lk 6, 44) Pri aplikácii týchto slov na človeka používa Pán Ježiš jednoduchý a pritom veľmi účinný príklad z prírody: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie.“ (Lk 6, 43) Jestvuje nemenné prepojenie: kvalita ovocia závisí od kvality stromu. Koľkokrát aj v dnešnej spoločnosti je náročné rozlíšiť dobro od zla. Koľko zla zabaleného v príťažlivom obale krásnych slov, zbožných argumentov a filantropických zdôvodnení sa nám dnes podsúva ako „dobré ovocie“.

Zabitie človeka sme nazvali eutanáziou, čo doslova znamená „dobrá smrť“; zabitie nenarodeného dieťaťa sme zabalili do argumentov práva matky na slobodnú voľbu; manželstvo osôb rovnakého pohlavia vyhlasujeme za právo na šťastie; manželský zväzok muža a ženy sme označili len za jednu z foriem spolužitia, ktorá podlieha zmenám doby; pri nemorálnom konaní sa odvolávame na formulku „zákon porušený nebol“, keďže sme ho predtým tak upravili; susedia pri prvej nezhode namiesto zmierenia podávajú „v mene spravodlivosti“ na seba trestné oznámenia… Ako sa v tomto zmätku zorientovať? Opäť len zopakujem, že jestvuje nemenné prepojenie: kvalita ovocia závisí od kvality stromu: „Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo.“ (Lk 6, 45) Kde je náš poklad? Je ukotvený v Bohu a v jeho slove? „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6, 21) Aká je v tom všetkom úloha Kristových učeníkov? Stáť na strane pravdy, ktorou je Kristovo evanjelium.

autor: František Trstenský
zdroj: postoj.sk