Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb

By , 5. mája 2020 16:19

Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz (oslobodenie) od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na bohoslužbách od 6. mája je možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Nedeľnú rannú bohoslužbu vyčleníme práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov a prosíme prednostne využiť toto slávenie.

Rannú sv. omšu v týždni, vyčleníme pre seniorov. Nemožno seniorom, samozrejme, brániť, ak prídete na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre vás určená: dôrazne vám však tú pre vás vyčlenenú odporúčame. Úmyslom nie je vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.

V nedeľu pridávame poobede ešte jednu sv. omšu o 14:30 hod, aby ste mali možnosť zúčastniť sa nakoľko máme obmedzenú kapacitu kostola.

Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámu, viditeľným spôsobom budú označené miesta, kde veriaci môžu v laviciach sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na podlahe chrámu „do hviezdice“ budú označené miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.

Pred kostolom využijeme priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy.

Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy.

Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

 

Zhrnutie hygienických opatrení

Pri vstupe do kostola musíte:

  • Mať nasadené ochranné rúško.
  • Vydezinfikovať si ruky.
  • Zachovávať dvojmetrové rozostupy.

Pri znaku pokoja: Podávanie rúk sa vynecháva.

Sv. prijímanie: Podávame len na ruku.