Boj so zlom

By , 8. júla 2018 10:58

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňa satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ (Lk 2, 41-52)

Ježišovi nepriatelia tvrdili vo svojej zaslepenosti o niekom, kto bol s Bohom, že je posadnutý diablom! Keď chýba čisté svedomie, nasmerovanie na Boha, môže nastať u človeka zmätok v myslení, slovách a v činoch.

Ak žijem v Božej prítomnosti počas celého dňa, nie je ťažké zadržať negatívne súdy o svojich blížnych, lebo z plnosti srdca hovoria ústa (Mt 12,34). Začnem tým, že budem kontrolovať svoju mienku o iných a nedovolím, aby sa do mňa vkrádalo osočovanie a posudzovanie iných. Pri spytovaní svedomia sa dnes zameriam nato, či v prostredí, v ktorom žijem (v rodine, na ulici, v škole, v práci, v obchode…) ma poznajú ako človeka, ktorý o druhých hovorí len dobre.

Snažím sa v iných objavovať dobro?

Pane Ježišu, nauč ma hovoriť v správnom čase správnymi slovami, aby som nikomu neublížil, ak mu nemôžem pomôcť.

em>zdroj: zamyslenia+