Ďakovný list na Nedeľu Dobrého pastiera

By , 12. mája 2019 21:43

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry!

Dnešná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera. Byť dobrým pastierom podľa vzoru Ježiša Krista je veľmi pekné povolanie, ale zároveň aj veľmi náročné. Preto sú potrebné zo strany veriacich modlitby a obety za kňazov a bohoslovcov. Týmto spôsobom každý veriaci napĺňa poslanie i účasť na všeobecnom Kristovom kňazstve, do ktorého sa začleňujeme krstom.

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 39 seminaristov. Do prvého ročníka sa hlási 6 nových uchádzačov a v júni bude vysvätených 8 novokňazov a 4 diakoni. Prosím vás o modlitby za nich.

Ďakujem vám všetkým, ktorí myslíte na kňazov a bohoslovcov v modlitbách a každodenných obetách. Ďakujem rodinám, farnostiam, združeniam a spoločenstvám v ktorých vznikli kňazské povolania. Ďakujem im za to, že vytvorili priaznivé prostredie viery, v ktorom Pán mohol zasiať semienko kňazského povolania. Každý takto povolaný človek práve v kňazskom seminári dozrieva a formuje sa po stránke ľudskej, duchovnej, intelektuálnej i pastoračnej. Vďaka angažovanosti obetavých dobrodincov môže kňazský seminár napredovať a napĺňať toto poslanie.

Zároveň ďakujem aj vám, drahí spolubratia kňazi, za vašu obetavú službu, ktorú robíte v oblasti vzbudzovania kňazských povolaní vo farnostiach, či už rôznymi aktivitami s mládežou, duchovnými obnovami, ale hlavne obetavým príkladným kňazským životom.

Ubezpečujeme vás o našich modlitbách za vás pri každodenných adoráciách, ktoré sme zaviedli na podnet našich bohoslovcov, alebo v rámci duchovného mosta s každou farnosťou, ako aj pri svätých omšiach v sobotu, na ktorých zvlášť myslíme na našich dobrodincov. Pán Boh zaplať všetkým za každý prejav dobrodenia! Nech Boh žehná každého duchovného dobrodinca a štedrého darcu!

V modlitbách spojený

Peter Majda
rektor kňazského seminára