Kristus, Kráľ na kríži

By , 24. novembra 2019 12:20

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 23, 35–43), ktorá je slávnosťou Krista Kráľa a poslednou nedeľou tohto liturgického roka, ponúka scénu z ukrižovania, keď Ježiš prisľubuje raj kajúcemu lotrovi.

Nad Ježišom bol nápis: „Toto je židovský kráľ“ (Lk 23, 38) Titul, ktorý naznačuje dva prístupy k Tomu, na ktorého sa vzťahuje.

Posmech i adorácia

Vojaci sa mu posmievali: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ (Lk 23, 37) Vyzývajú Krista, aby uplatnil svoju moc, aby ju využil pre seba. Kajúci lotor na kríži prosí: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ (Lk 23, 42) Lotor má hlbokú vieru, že zomierajúci muž vedľa neho je skutočný Kráľ a s dôverou ho prosí o zľutovanie a milosrdenstvo, ktoré môže udeliť jedine Boh. Obracia sa na Božieho Syna menom – „Ježišu“, čo v preklade znamená „Boh je spása“.

Vo svojej odpovedi mu Pán Ježiš prisľubuje raj, tzn. pôvodnú nevinnosť. Evanjelista Lukáš uvádza v 3. kapitole svojho evanjelia rodokmeň Ježiša Krista. Na rozdiel od evanjelistu Matúša, ktorý začína od Abraháma, Lukáš začína od Krista a ide až k Adamovi, o ktorom uvádza, že bol od Boha (porov. Lk 3, 38). Kríž je stromom života, z ktorého prichádza život pre všetkých, ktorí veria v Božieho Syna. Nový Adam na dreve kríža svojou poslušnosťou Otcovi vracia nevinnosť, ktorú prvý Adam stratil v raji neposlušnosťou voči Otcovi. Kristus svojou smrťou na kríži znova otvára brány raja. Tento svet neraz spochybňuje a posmieva sa z Krista a z viery v neho. Avšak svet nám nikdy nedá rozhrešenie, nikdy nedá pravý pokoj našej duši. Ten dáva iba skutočný Kráľ, ktorým je Kristus.

Zachráň sa

Na začiatku verejnej činnosti sa spomína Kristovo pokúšanie, pri ktorom ho diabol vyzve: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: »Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,« a »vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň«.“Ježiš mu odvetil: „Je povedané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«“ (Lk 4, 9–12)

Posmech a výzva „zachráň sa“, ktorá zaznieva pri Ježišovom ukrižovaní z úst popredných mužov, rímskych vojakov a jedného z lotrov, je opäť diabolské pokúšenia použiť božskú moc vo svoj vlastný prospech, tzn. nedôverovať nebeskému Otcovi a spoľahnúť sa na vlastné sily. Ako pri pokúšaní na púšti, aj teraz to Kristus odmieta. Tomuto pokušeniu sú kresťania vystavení počas celých dejin – odmietnuť Boha a spoliehať sa na vlastné sily. Na prvé počutie ide o ušľachtilý dôvod – zachrániť si život. Poznáme však slová Pána Ježiša, ktoré povedal počas svojho pôsobenia a ktorým zostal verný aj v okamihu smrti: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deňsvoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“ (Lk 9, 23–25) Skutočná záchrana života je v jeho strácaní pre Krista.

Uprostred výsmechu

Evanjelista používa dve slovesá, ktorými vyjadruje posmievanie ukrižovanému Kristovi. Ide doslova o zosmiešňovanie zo strany popredných mužov (exemyktérizon) a vojakov (enepáixan). Podanie octu síce niektorí odborníci vysvetľujú, ako otupenie zmyslov, a teda zmiernenie bolesti, ale iní biblisti (napr. Raymond Brown) ho interpretujú ako gesto výsmechu vojakov, ktorí kyslé víno (ocot) podávajú Ježišovi ako posmešný dar Kristovi, židovskému kráľovi.

Napokon o jednom z lotrov sa evanjelista zmieňuje, že sa rúhal (eblasfémei) ukrižovanému Pánovi. Rúhanie je hriech proti samotnému Bohu. Ide o slová, v ktorých chýba úcta voči Bohu a zneužíva sa Božie meno. Sú to vyjadrenia plné nenávisti, ktorými človek hovorí o Bohu zle (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, bod 2148). Ako na to všetko reaguje Kristus? Nezavrhuje, nesúdi, odpúšťa, modlí sa a dáva svoj život za všetkých. Ježiš Kristus je skutočný Kráľ na kríži.

Trpiaci nevinný

Žiadny evanjelista nevenuje bližšiu pozornosť popisu ukrižovania. Možno preto, že v rímskych časoch bol tento mimoriadne krutý trest smrti známy. Avšak myslím si, že oveľa závažnejším dôvodom je, že evanjelisti chceli upriamiť pozornosť čitateľov na duchovný význam Kristovej obeti. V Lukášovom rozprávaní o Ježišovom umučení sa zvlášť zdôrazňuje jeho odpustenie tým, ktorí ho ukrižovali. Lukáš tým poukazuje na celkový prístup Božieho Syna počas celého jeho verejného účinkovania. Nevinný Kristus zomiera prosiac Otca o odpustenie pre svojich odporcov. Evanjelista predstavuje svojim čitateľom Ježišovu smrť ako mučeníctvo spravodlivého a vzor k nasledovaniu. Ešte aj na kríži Kristus myslí a modlí sa za druhých.

autor: František Trstenský