Najsvätejšia Trojica, jeden Boh

By , 7. júna 2020 10:58

Evanjelium na slávnosť Najsvätejšej Trojice (Jn 3, 16–18) ponúka krátky úryvok z nočného rozhovoru Pána Ježiša s Nikodémom.

Rozhovor s Nikodémom je prvým zo série mnohých rozhovorov, ktoré uvádza Ján vo svojom evanjeliu: Ježišov dialóg so Samaritánkou (Jn 4), s chromým (Jn 5), so židmi (Jn 6), s uzdraveným slepcom (Jn 9), s Máriou a Martou (Jn 11) atď.

Nikodém

Skúste si prečítať celý rozhovor Pána Ježiša s Nikodémom v Jn 3, 1-21. Nikodém v ňom kladie tri argumenty (2., 4. a 9. verš), na ktoré Kristus trikrát odpovedá, pričom vždy začína slávnostným úvodom: „Veru, veru, hovorím ti…“ Postupne vysvetľuje úlohu Ducha (verše 3-8), Syna človeka (verše 11–15) a Boha Otca (verše 16–21). Ide teda o rozvíjanie trojičnej náuky, čo je obsahom dnešnej slávnosti. Nikodém je zástupcom tých členov židovského národa, ktorí uverili v Krista, aj keď s váhaním a obavami. Je plný otázok a nejasností o identite tohto rabbiho z Nazaretu. Na jednej strane vyznáva, že Ježiš je učiteľ, ktorý prišiel z Boha a ktorý robí znamenia, lebo Boh je s ním (porov. Jn 3, 2). Avšak ešte ho nevyznáva ako Božieho Syna. Tento znalec Zákona a člen skupiny farizejov vidí Ježišove znamenia, ale ešte stále ich vníma ako divy. Potrebuje sa narodiť z vody a z Ducha, čo je odkaz na zrodenie vo sviatosti krstu, tzn. prijatie Ježiša Krista ako Boha. Iba tak nebude zmýšľať pozemsky, ale nebesky (porov. Jn 3, 12). Vystihuje to aj celková atmosféra, ktorú štvrtý evanjelista zvlášť obľubuje. Totiž celý rozhovor sa odohráva v noci, čo je symbolom nepoznania, zahalenia. Nikodém prichádza za Ježišom, ktorý prišiel na tento svet ako pravé svetlo, ktoré osvecuje ľudstvo (Jn 1, 9).

Boh miluje tento svet

Dnešný úryvok začína zásadným vyjadrením: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna.“ V starozákonnom príbehu o obetovaní Izáka Boh vyzval jeho otca Abraháma: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ a choď do krajiny »Morja«.“ (Gn 22, 2) Ježiš Kristus je označený výrazom „jediný“. Jednorodený vlastne znamená „prvorodený“. V Starom zákone mal prvorodený syn osobitné miesto v otcovej láske. Rovnako Kristus má privilegované miesto v láske Boha Otca. Evanjelista Ján nám odkazuje, že Boh Otec, ktorý miluje svojho Syna exkluzívnou láskou v tajomstve Najsvätejšej Trojice, miluje aj tento svet, tzn. miluje nás. Preto neposlal proroka, ako to robieval v Starom zákone. Neposlal na svet niektorého zo svojich poslov – anjelov. Ak v starozákonnom príbehu z lásky k Abrahámovi ušetril jeho syna Izáka, teraz z lásky k nám neušetril vlastného Syna, ako to výstižne vyjadril apoštol Pavol: „On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých.“ (Rim 8, 22) To všetko preto, že Boh miluje tento svet. Boh nie je ten, kto svet toleruje, vníma, pozná, ale miluje, lebo Boh je Láska.

Zdroj: https://blog.postoj.sk/56035/najsvatejsia-trojica-jeden-boh