Odpustky

By , 30. októbra 2022 11:14

Začiatkom novembra si Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky: 1. novembra je to slávnosť Všetkých svätých a 2. novembra Spomienka na všetkých verných zosnulých. Cirkev od začiatku spája so slávnosťou Všetkých svätých svoju vieru na nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti. Po vzkriesení Pána Ježiša sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom slávnosti Všetkých svätých.

V týchto dňoch však môžeme získať, za určitých podmienok aj odpustky pre duše zosnulých. V období od 1. do 8. novembra môžeme teda získať plnomocné odpustky pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu. Je to určite veľká milosť a preto využime tento čas.

Odpustky

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. plnomocné odpustky. Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 1471-1479. V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva. Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

– vzbudiť si úmysel získať odpustky (v čase od 01. do 08. 11. pre konkrétneho zosnulého, za ktorého chceme prosiť )
– pristúpiť k sviatosti zmierenia (pre celé obdobie stačí jedna sv. spoveď, ak neupadneme do stavu ťažkého hriechu)
– vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vzbudiť si ľútosť nad všednými hriechmi, ktoré som spáchal počas dňa)
– prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie) – každý deň treba prijať sv. prijímanie
– pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)

Okrem toho je potrebné vykonať určený skutok, napr. na odpustky viažuce sa na obdobie 1.-8. novembra treba vykonať nábožnú návštevu cintorína a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. 1. novembra je tým skutkom aj nábožná návšteva kostola (kaplnky), modlitba Otče náš a vyznanie viery (Verím v Boha).

Dovoľte ešte niekoľko slov na tému čo to sú odpustky a prečo je dobré ich získať. Predstavme si deti, ktoré sa hrajú na ulici s futbalovou loptou. Náhodou kopnú loptu do susedovho okna a rozbijú ho. Pani suseda vyjde na ulicu síce nahnevaná, ale pre svoju lásku k deťom sa upokojí a odpustí im, že to urobili. Povie im však, že bude dobré, aby škodu nahradili, teda cez svojich rodičov sa postarali, aby jej okno znovu zasklili.

Podobne sa to deje aj s hriechom, ktorý človek spácha. Vinu nám Boh odpustí vo sviatosti zmierenia, ale to, čo sme hriechom spôsobili, musíme nahradiť. Nahrádzame to modlitbou a pokáním, často rôznymi utrpeniami. Ak toto vynahradenie nie je dostatočné tu na zemi, musíme tieto škody spôsobené hriechom vynahradiť v očistci, aby sme sa mohli dostať do neba. Cirkev však ponúka prostriedok, pomoc cez odpustky, kedy nám tieto škody môžu byť odpustené (jednoducho, ak by pani suseda odpustila deťom aj to, aby jej okno museli zaskliť a ona by si to dala urobiť na svoje vlastné náklady).

Logicky by sme povedali, že s tým zasklením je to skutočne spravodlivé, pretože deti okno rozbili. Tak isto aj v nadprirodzenom svete alebo povedzme svete duchovnom, ktorý nevidíme telesnými očami, existuje táto spravodlivosť, pretože hriech spôsobuje škodu, ktorú nevidíme, ale ju môžeme cítiť (cítime to vo svedomí, nepokoji, smútku, nevraživosti atď.). To všetko nezaťažuje iba nás, ale duchovne aj prostredie, v ktorom žijeme a zaťažuje to všetkých ľudí. Tak napríklad i človek, ktorý žije sväto nepomáha iba sebe, ale duchovne pomáha veľmi veľa ľuďom, pretože to dobré, čo urobí (zásluhu), Boh vezme ako vynáhradu a pomoc pre niekoho, kto to potrebuje napríklad na druhom konci sveta (spomeňme si napríklad na pátra Pia). Preto je tak dôležité, aby sme sa snažili zbavovať sa svojich hriechov . Cirkev nám ponúka pomoc vo forme odpustkov, kedy škody našich hriechov (zasklenie), nám Boh odpustí.

Nepomýľme si však spoveď – sviatosť zmierenia, kde nám Boh odpustí vinu, ktorá sa týka večných trestov (ak by sme zomreli v neoľutovanom ťažkom hriechu, museli by sme dostať rozsudok večného zatratenia, teda peklo) a odpustky, kde nám Boh odpúšťa škody za hriechy (teda to, čo by sme mali nahradiť za naše hriechy tu na zemi alebo v očistci). Inak povedané, jedna vec je to, že pani suseda deťom odpustí a nebude sa na nich hnevať a prijme ich do svojho domu (to činí Boh vo sv. spovedi) a druhá vec je to ak pani suseda deťom odpustí aj zasklenie (to činí Boh prostredníctvom odpustkov.)

Úplné odpustky znamenajú, že sa jedná o odpustenie všetkých škôd, ktoré sme svojimi hriechmi za svoj život urobili.

Čiastočné odpustky znamenajú, že sa jedná o odpustenie niektorých škôd, ktoré sme svojimi hriechmi za svoj život urobili. Závisí to však na našej duchovnej disponovanosti, teda čistote a ochote nášho srdca. Jedna z podmienok na získanie odpustkov je vyhýbať sa aj najmenšiemu hriechu. Boh však vo svojej láske pozerá na ochotu nášho srdca a aj keď máme problémy, určite nám pomáha ak vidí úprimnú snahu. Preto, ak sa posnažíme, môžeme sa s dôverou spoľahnúť a dôverovať jeho láske a odpustenie týchto škôd za hriechy získať.

Dôležité je povedať, že odpustky môžeme získať pre seba alebo pre duše zomrelých (vždy je potrebné si vzbudiť úmysel, pre koho chcem odpustky získať alebo to zveriť do rúk Matky Božej, ktorá po Bohu vie najlepšie ktoré duše potrebujú najviac milosrdenstva).Čiže máme obrovskú možnosť tu na zemi pomôcť sebe samým, a tak isto aj dušiam zosnulých, pretože po našej smrti túto možnosť už mať nebudeme. Teraz máme milostivý čas.

Pod všeobecnými podmienkami pre získanie odpustkov sa rozumie:
1. Svätá spoveď vykonaná v samotný deň alebo krátko potom alebo predtým
2. Účasť na svätej omši, sväté prijímanie
3. Modlitba na úmysel Svätého Otca (napríklad Otče náš, Zdravas, Sláva)
4. Vylúčiť aj najmenšiu naviazanosť na hriech

Pri rôznych príležitostiach môžu byť k týmto podmienkam pridané ešte osobitné podmienky, o ktorých nás Svätý Otec alebo príslušná cirkevná autorita vždy informuje.