Archanjel Gabriel

By , 24. septembra 2023 9:11

V Novom zákone sú len dve zmienky o sv. Gabrielovi a obe sa týkajú predpovede budúcej udalosti. V prvom prípade je to predpovedanie narodenia sv. Jána Krstiteľa a Zvestovanie Panne Márii zaznamenané sv. Lukášom (1:26-28). Gabriel bol Bohom poverený doručiť túto skvelú novinu Panne Márii. Predstavu o tomto archanjelovi si môžeme urobiť na základe povahy úlohy, ktorú dostal, pretože jestvuje vzťah mendzi prirodzenosťou a mocou anjela a poslaním, ktoré od Boha dostáva. Tak môžeme skrze jednu vec načrtnúť tú druhú. Gabriel znamená fortitudo Dei, Božia moc. Čo bolo podstatou správy, ktorú doniesol sv. Panne? Niekoľko vecí:

Najprv, zvestoval Vtelenie Slova, teda, najväčší úkon moci a rozhodnutie, ktoré Boh vykonal s celým svetom. Keď sa Slovo stalo telom, pripravilo cestu Vykúpeniu ľudstva, čo znameno očistenie sa od dedičného hriechu. To znamená, že Slovo bolo Kráľom stvorenstva podľa práva a od okamihu Vykúpenia bolo Slovo Kráľom aj mocou víťaza. Sv. Gabriel teda zvestoval víťazstvo nad Diablom a spásu padlého ľudstva. Bol to herold, ktorý kráčal pred víťazným Kráľom a ohlasoval jeho príchod, jeho víťazstvo a jeho kráľovstvo.

Za druhé, je to ctiteľ Márie par excellence. Prvý ju pozdravila Zdravas Mária – Ave Maria. Okrem toho, práve on odhalil sv. Panne, čím naozaj bola. Dovtedy, podľa interpretácií, ktoré poznám, sv. Panna nevedela, že bude matka Mesiáša. Modlievala sa, aby Mesiáš prišiel a aby sa to stalo za jej života. Prosila, aby mohla slúžiť Bohu ako matka Mesiáša, bola to jej veľká túžba. Bol to sv. Gabriel, ktorý jej odhalil, že práve ona a nikto iný, bude Matkou Božou. Tak jej dal poznať dôvody pre veľtoky vzácnych milostí, ktoré nepretržite dostávala. On jej dal poznať hĺbku svätosti, ku ktorej bolo povolaná a poslanie, ktoré jej bolo zverené. Bol ako prorok, ktorý jej ukázal aký život bude viesť a akou cestou sa má vydať. Márii odhalil Máriu. Urobil jej tak tú najlepšiu službu, akú môže nejaká bytosť inej urobiť. Bol to nanajvýš vznešený čin, ktorý Boh prikázal sv. Gabrielovi vykonať. Splnením tejto úlohy vznikla medzi nimi dvoma, zváštna väzba. On je jej najväčší ctiteľ a je s ňou zvláštnym spôsobom spätý. To jej ďalší zvláštny aspekt osobnosti sv. Gabriela.

Za tretie, môžeme tiež uvážiť esenciálnu čistotu doručenej správy. Niet tak čistej správy ako oznámenie Máriinho panenského materstva. Naznačuje, že Božia láska k čistote je tak obrovská, že On túžil zachovať jej nepoškvrnené panenstvo. On rozhodol, že Náš Pán Ježiš Kristus bude počatý bez prispenia muža a tak ju urobil nevestou Sv. Ducha.

Tak vidíme v Gabrielovi anjela, ktorý obzvlášť chráni čistotu. Ak by ho niekto z nás videl, pohlo by to jeho vôľu a jeho vnímanie k dosiahnutiu čo najvyššej čistoty. Tak sa môžeme k sv. Gabrielovi obrátiť a modliť v deň jeho sviatku, 24. Marca, ktorý Cirkev vhodne ustanovila v predvečer sviatku Zvestovania Pána.

Ak uvážime, že sv. Gabriel zvestoval Panne Márii – a skrze ňu celému svetu – príchod Vykupiteľa, Kristovo víťazstvo nad Diablom, založenie Kristovej vlády na zemi, tak ho môžeme žiadať o nastolenie vlády Panny Márie. Dnešný svet je v mnohých ohľadoch na tom horšie, ako bol pred Zvestovaním. Preto prosme Nášho Pána a Božiu Matku skrze sv. Gabriela, aby prišli a znova dobyli svet, aby ukončili toto obdobie temnoty a skrze Máriu nastolili Kristovo kráľovstvo.

Náš Pán, ktorý uzavrel temné obdobie, ktoré predchádzalo jeho príchod, môže aj dnes otvoriť nové obdobie. Ježiš Kristus je ten, kto má kľúč, ktorý otvára a zatvára. Tak hovorí Apokalypsa. Modlime sa k sv. Gabrielovi, aby teraz prišiel a ohlásil tom. Žiadajme ho aj o hojnú oddanosť k Božej Matke, o oddanosť, ktorá bude denne rásť, až do posledného nášho výdychu. A nakoniec prosme sv. Gabriela o čo najvrúcnejšiu a neprekonateľnú lásku k čistote. O bojovnú lásku k čistote a s ňou súvisiaci strach pred každým druhom nečistoty.