Ďakovný list rektora kňazského seminára na Nedeľu Dobrého pastiera

By , 25. apríla 2021 9:18

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry!

Slávime Nedeľu Dobrého pastiera, ktorá je Svetovým dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Pán Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier“, napriek tomu ho ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a dal nám nádej Božích detí, že v jeho mene môžeme byť spasení. O týchto výrokoch dnes uvažujeme v čítaniach a evanjeliu dnešnej nedele. Na príklade sv. Petra v prvom čítaní vidíme aj priamosť a nebojácnosť dobrého pastiera pri ohlasovaní pravdy evanjelia.

Prežívame dobu, v ktorej sa akoby nanovo preverujú osobnostné predpoklady dobrých pastierov. V čase pandemických obmedzení sme mali možnosť vidieť vynaliezavosť a šikovnosť mnohých dobrých pastierov, ale i odvahu a nebojácnosť, keď šlo o pravdu a dobro veriacich. Kiežby spoločnosť vždy mala dobrých, obetavých a múdrych duchovných pastierov. A za to sa nám treba modliť. Kňazský seminár je tým miestom, kde podľa slov Svätého Otca Františka dozrieva „sen o povolaní“ a uskutočňuje sa u každého bohoslovca. V zmysle jeho posolstva môžeme povedať, že podľa príkladu sv. Jozefa, aj každý bohoslovec prechádza etapami svojho povolania: najskôr musí nebojácne urobiť rozhodnutie, zmeniť svoje plány, darovať sa a naučiť sa v tichu počúvať Božie vnuknutia. Každý povolaný vie, že povolanie dozrieva len pri každodennom prežívaní vernosti. Táto vernosť povolaniu je zároveň tajomstvom radosti, a tá ho privádza k láske, ktorá dáva zmysel životu.

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 34 seminaristov. Do prvého ročníka sa hlási 7 nových uchádzačov. V júni bude vysvätených 5 novokňazov a 2 diakoni. Pamätajme na nich v modlitbách.

Milovaní bratia a sestry! Spájame sa s vami v modlitbách vešpier a korunky prostredníctvom Rádia Lumen i pri svätých omšiach vysielaných z našej kaplnky vo štvrtky večer. Myslíme na všetkých dobrodincov aj pri adoráciách a osobných modlitbách. Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu!

V modlitbách spojený

Peter Majda,
rektor kňazského seminára