Pravidla pre slávenie bohoslužieb s účasťou veriacich

By , 18. apríla 2021 20:37

Pravidlá platné od pondelka 19.4.2021:

1. Pre vstup na bohoslužby, ako aj na obrady krstu, sobáša a pohrebu sa veriaci nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu.

2. Počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu „jedna osoba na 15 m2 z plochy priestoru kostola. (Toto pravidlo platí nielen pre bohoslužby, ale aj pre sväté omše spojené s vysluhovaním obradu krstu, sobáša a pohrebné sväté omše, resp. iba obrady krstu, sobáša a pohrebu, ako aj pre tzv. „individuálnu duchovnú starostlivosť“.) Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 osôb.
Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

3. Ostatné pravidlá poznáme už z predchádzajúcich usmernení, ktoré stále platia:

a) vstup a pobyt v kostole umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) dodržiavať respiračnú etiketu,

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

g) striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku; v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,

i) zakazuje sa podávanie rúk,

j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou.

Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS žiada kňazov aj veriacich, aby pri sláveniach zodpovedne dodržali opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka. Zároveň pripomína, že kvôli limitovanej účasti budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete.