Elitárstvo pred Bohom

By , 27. októbra 2019 20:24

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 18, 9–14) ponúka Ježišovo podobenstvo, ktorým varuje pred pýchou a aroganciou voči druhým.

V predchádzajúcu nedeľu zaznelo podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a vdove (Lk 18, 1-8). Hovorilo o vytrvalej modlitbe. Aj dnešné podobenstvo hovorí o modlitbe, ale nie o vlastnostiach modlitby, ale o postoji pred Bohom. Hoci jednou z postáv je farizej, podobenstvo nie je zamerané na túto židovskú skupinu, ale na správanie vnútri kresťanského spoločenstva.

Mýtnik v chráme

Mýtnik vyberal dane, mýta, miestne dane a pod. Mýtnici nechodili do chrámu. Ježiš vybral osobu mýtnika zámerne, aby spôsobil „zarazenie“. To je často poslaním podobenstva, že použije rušivý aspekt zo života, ktorý človeka núti premýšľať a pýtať sa, čo sa tým chce povedať.

Úvodný verš (Lk 18, 9) podáva dôvody, pre ktoré je podobenstvo vyrozprávané. Podobenstvo podáva rozdiel medzi farizejom a mýtnikom v spôsobe, akým sa modlí a v obsahu toho, čo sa modlí. Ako je to s nami?

Farizej stál vpredu a modlil sa v sebe (alebo možno lepšie preložiť: hovoril ohľadom vecí, ktoré sa dotýkali jeho). To, že vzdáva vďaku Bohu, je samo osebe chvályhodné, ale za čo ďakuje, už je pomýlené. Z jeho modlitby vyplýva, že na Bohu nezávisí, lebo hovorí o tom, čo dosiahol vlastnými silami. Ale potom za čo mu vlastne ďakuje? Pôst dvakrát v týždni bol v židovstve v pondelok a štvrtok. Podľa tónu reči sa farizej nepostil za seba, ale za Izrael, tzn. seba samého chápe ako obetného baránka na zmierenie iných. Medzi tých, ktorých si farizej „označil“, patrí aj mýtnik.

Mýtnik stál vzadu. To ostro kontrastuje s farizejom. Postoj mýtnika predstavuje pocit zahanbenia a viny. Mýtnik sám seba považuje za hriešnika a prosí Boha o milosrdenstvo.

Záver podobenstva korešponduje s Lk 16, 15: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“ Ježiš vyhlasuje mýtnika za ospravodliveného, tzn. robí to, čo patrí jedine Bohu = odpúšťa mu hriechy.

Porovnanie

Úmyslom podobenstva je osvetliť správny postoj a správanie človeka. Pozor, podobenstvo neodsudzuje farizeja za to, že nie je vydieračom, nespravodlivcom, cudzoložníkom, alebo za to, že sa postí a dáva desiatky na chrám. Ani spôsob života mýtnika podobenstvo nepodáva ako vzor k nasledovaniu. Podobenstvo poukazuje na rozdiel v spôsobe a obsahu modlitby, akým sa človek stavia pred Boha. Mýtnik sa otvára Božiemu súdu nad sebou a je ochotný prijať Boží verdikt. Farizej len chce, aby Boh vypočul jeho sebaporovnanie s inými, jeho sebapochvalu a prijal ju. Boha vlastne ani nepotrebuje.

Otázky na zamyslenie

  • Ako vyzerajú tvoje modlitby? Neurážaš Boha tým, o čo ho prosíš?
  • Nepohŕdaš inými ľuďmi? Nemusí to byť navonok, ale vnútorne, tzn. tým, ako o nich zmýšľaš, ako ich hodnotíš vo svojom srdci.
  • Nehrozí ti syndróm elitárstva, že len ty to vieš najlepšie, že bez teba veci nepôjdu? Nielenže nebrániš, ale aj pomáhaš realizovať sa druhým?

autor: František Trstenský