Kostol – dom boží a brána do neba (IV.)

By , 11. novembra 2018 10:08

(pokračovanie)

Presbytérium (svätyňa)

Stolík na knihy
Malý stolík na knihy, na ktorom bývajú položené liturgické knihy, ktoré sa používajú pri slávení sv. omše.

Stojan na misál
Je to stojan na Rímsky misál, ktorý sa používa počas Bohoslužby obety. Vtedy je položený na oltári a na ňom je položený misál.

Paškál
Veľká svieca, ktorá nám pripomína vzkrieseného Pána Ježiša. Na svieci sa nachádza kríž, letopočet, prvé a posledné písmeno gréckej abecedy: alfa a omega = Ježiš Kristus, ktorý je začiatok (Alfa) i koniec (Omega), zomrel za nás na kríži (kríž) a vstal z mŕtvych (plameň sviece) a sprevádza nás po celý rok (letopočet).

Posväcuje sa každý rok na Bielu sobotu. V krstnej liturgii počas veľkonočnej vigílie sa požehnanie vody vykonáva vložením veľkonočnej sviece do krstiteľnice s vodou.

Počas Veľkonočného obdobia paškál stojí pri ambone. V tomto čase Paškál ako symbol vzkrieseného Pána okiadzame a uctíme si ho hlbokým úklonom.

Počas roka sa uchováva pri krstiteľnici a používa sa pri rôznych liturgických obradoch a úkonoch. Napríklad pri udeľovaní sviatosti krstu.

Krstiteľnica
Veľká nádoba, v ktorej sa uchováva krstná voda počas veľkonočného obdobia. Pri krstiteľnici resp. nad krstiteľnicou sa spravidla udeľuje sviatosť krstu.

Kríž
Je posvätné znamenie v kresťanskej symbolike. Uctieva sa ako znamenie umučenia Ježiša Krista a jeho vykupiteľského diela.

V blízkosti oltára nám kríž pripomína, že v každej svätej omši Pán Ježiš medzi nami sprítomňuje obetu na kríži. Tiež nám pripomína, ako nás má Pán Boh rád.

Tvar kríža má svoju symboliku. Zvislé rameno spája nebo a zem, horizontálne rameno – symbolizuje náruč Krista, ktorý chce všetkých pritiahnuť k sebe (Jn 12,32), a tak ich spojiť navzájom.

Zvončeky
Ich radostný zvuk oznamuje veriacim začiatok slávenia sv. obety; príchod Pána Ježiša – Kráľa vo chvíli premenenia, pri eucharistickom požehnaní pri pobožnostiach a počas procesií.

Cez Veľkonočné trojdnie sa namiesto zvončekov používajú klepkáče a rapkáče. Ich tupý zvuk je vyjadrením smútku – Ježiš je zajatý, mučený, ukrižovaný a pochovaný.

Kľačadlo
Používa sa na uľahčenie kľačania. Väčšinou ho používa kňaz pri pobožnostiach a snúbenci pri uzatváraní sviatosti manželstva.
 

Sakristia

Je to miestnosť, kde prebieha príprava na slávenie liturgických slávností. Do sakristie chodia miništranti, lektori a tí, ktorí majú počas sv. omše nejakú službu.

Úlohou miništrantov je, aby sa včas obliekli do miništrantských šiat a upravili sa. Hlavný miništrant rozdelí služby, na ktoré sa všetci majú pripraviť. Po svätej omši si starostlivo uložia naspäť svoje miništrantské oblečenie, aby zostalo nepokrčené.

zdroj: archív