Litánie o sv. Jozefovi budú mať sedem nových invokácií

By , 9. mája 2021 21:31

Pápež František schválil sedem nových invokácií, o ktoré budú obohatené Litánie ku cti sv. Jozefa. Informuje o tom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste z 1. mája – dňa liturgickej spomienky sv. Jozefa robotníka -, ktorý je adresovaný predsedom všetkých biskupských konferencií.

Kongregácia v liste pripomína 150. výročie vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi, pri príležitosti ktorého pápež František napísal Apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok sv. Jozefa. V liste kongregácie podpísanom jej sekretárom Mons. Arthurom Rochem i podsekretárom sa ďalej píše: „V tomto svetle sa zdá byť príhodné obnoviť Litánie ku cti sv. Jozefa, schválené v roku 1909 Apoštolskou stolicou, tým, že sa do nich začlení sedem invokácií, čerpajúcich z prejavov pápežov reflektujúcich nad aspektmi postavy patróna univerzálnej Cirkvi.“

Sú nimi nasledujúce invokácie s odkazmi na ich pôvodcov:

  • Ochranca Vykupiteľa (Custos Redemptoris) – sv. Ján Pavol II. takto nazval svoju apoštolskú exhortáciu Redemptoris custos z roku 1989 o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi.
  • Kristov služobník (Serve Christi) – sv. Pavol VI. v homílii z 19. marca 1966, citovanej v Redemptoris custos č. 8 a Patris corde č. 1.
  • Služobník spásy (Minister salutis) – výraz od sv. Jána Zlatoústeho, citovaný v Redemptoris custos, č. 8.
  • Sprievodca v ťažkých chvíľach (Fulcimen in difficultatibus) – pápež František takto hovorí o sv. Jozefovi v prológu apoštolského listu Patris corde. Z rovnakého dokumentu (č. 5) pochádzajú aj ďalšie tri invokácie:
  • Patrón utečencov (Patrone exsulum),
  • Patrón trpiacich (Patrone afflictorum),
  • Patrón chudobných (Patrone pauperum).

Zaradenie jednotlivých invokácií do poradia v litániách je zrejmé zo zverejnenej latinskej podoby liturgického textu. Ako sa uvádza v liste Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, biskupské konferencie „podľa ich obozretného zváženia môžu zaviesť aj ďalšie invokácie (…), prostredníctvom ktorých je osobitne uctievaný sv. Jozef v ich krajinách.“

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2021-05/litanie-o-sv-jozefovi-budu-mat-sedem-novych-invokacii.html