Miesto pre Boha

By , 2. decembra 2019 18:33

Nedeľný úryvok Prvej adventnej nedele (Mt 24, 37-44) je časťou tzv. Ježišovej eschatologickej reči, ktorú v Matúšovom evanjeliu tvorí 24. a 25. kapitola.

Adventné obdobie sa delí na dve časti. Prvá sa tematicky zameriava na druhý príchod Krista na konci čias. Druhá časť začína vždy 17. decembrom a je bezprostrednou duchovnou prípravou na slávnosť Narodenia Pána.

Evanjeliový úryvok upriamuje pozornosť na Pánov druhý príchod a skladá sa z troch krátkych častí.

Príklad Noeho

Pán Ježiš vysvetľuje, že rozdiel medzi Noemom a jeho súčasníkmi nebol v tom, že tamtí jedli, pili, ženili a vydávali sa, kým Noemova rodina to nerobila. Slovesá vyjadrujú situácie bežného života. Rozdiel bol v tom, že Noemovi súčasníci odignorovali Boha vo svojom živote, kým on mal pripravenú loď, ktorá je symbolom pripravenosti na Boží príchod. Kristus dodáva, že ľudia nič nezbadali dokonca ani vtedy, keď Noe vstúpil do korába. Pýtame sa, ako je to možné? Odpoveď podáva samotná Kniha Genezis, ktorá uvádza: „Noe viedol bohumilý život… Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí.“ (Gn 6, 9. 11) Ľudská zloba uzatvára človeka pred Bohom i druhými ľuďmi.

Jeden vzatý, druhý ponechaný

Dvaja muži a dve ženy vykonávali rovnakú prácu. Išlo o  obyčajné každodenné povinnosti. Pre mužov to bola práca na poli a pre ženy mletie múky. Na ich príklade Pán Ježiš chce poukázať na nepredvídateľnosť Božieho súdu. Odkaz je veľmi jasný. Človek nemá ani tušenia a je mimo jeho možnosti poznať druhý príchod Božieho Syna. Aj my prežívame situácie každodenného života: práca, škola, rodina, povinnosti, záľuby, stretnutia s blízkymi a priateľmi… Má v nich Boh svoje pevné miesto?

Pripravenosť hospodára

Záverečná časť nedeľného úryvku začína Ježišovou výzvou „Bdejte!“ Ide o duchovné bdenie, ktoré výstižne vyjadril apoštol Pavol: „Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční! Nech sa všetko medzi vami deje v láske.“ (1 Kor 16, 13–14) Prirovnanie k zlodejovi zodpovedá mnohým novozákonným textom a vyjadruje nečakanosť a nepredvídateľnosť Pánovho dňa:
„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.“ (Mt 6, 19-20)
„Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.“ (Jn 10, 1)
„Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič.“ (1 Pt 4, 15)
„O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.“ (1 Sol 5, 1-2)

Spoločnou myšlienkou týchto textov je výzva na bdelosť, ktorá sa má prejaviť morálnym životom v zhode s Božími požiadavkami. Jednoduchý príklad je jasným odkazom pre nás, ako žijeme.

autor: František Trstenský