Modlitba za nové kňazské povolania

By , 24. apríla 2024 15:49

Otče, daj aby sa medzi kresťanmi zrodili mnohé sväté povolania na kňazstvo,
ktoré budú udržiavať živú vieru a uchovajú vďačnú spomienku na tvojho Syna Ježiša
prostredníctvom ohlasovania jeho slova a vysluhovania sviatostí,
ktorými neustále obnovuješ svojich veriacich.
Daj nám svätých služobníkov tvojho oltára, Aby sme boli pozornými a horlivými strážcami Eucharistie, sviatosti najvyššieho Kristovho daru na spásu sveta.
Povolaj služobníkov tvojho milosrdenstva, ktorí prostredníctvom sviatosti zmierenia budú rozširovať radosť z tvojho odpustenia.
Učiň, Otče, aby Cirkev s radosťou prijala mnohé vnuknutia od Ducha tvojho Syna,
a ochotne sa riadila jeho usmerneniami, starala sa o povolania do kňazskej služby
a rehoľného života.
Pomáhaj biskupom, kňazom, diakonom,
zasväteným osobám a všetkým pokrsteným v Kristovi,
aby verne plnili svoje poslanie v službe evanjeliu.

Amen