Náročnosť a dôležitosť našich povolaní

By , 26. júna 2022 9:45

Všetci sme na ceste nasledovania Ježiša. Nebýva vždy ľahká. Je krásna, ale často je sprevádzaná obetou, krížom, problémami a ťažkosťami. V dnešnej spoločnosti sme svedkami veľkého tlaku na osobné povolania, na rodiny, vzťahy. Poznačí to nielen psychiku človeka, ale dokonca mnohí z nás stratia chuť, zmysel života. Potom padneme do frustrácie, či beznádeje. Potrebujeme pevnú istotu, ktorou je Ježiš. Musíme sa denne opierať o osobný vzťah s Ježišom, lebo on dáva svetlo, istotu, pokoj do našich životov. Ježiš je jediné naše dobro.

Božie slovo 13. nedele nás povzbudzuje vložiť celý náš život do rúk Boha. Počúvať Ježišov hlas, robiť zodpovedné rozhodnutia a žiť s ním naše povolania, i keď je to náročné.

Buďme ľuďmi, ktorí nasledujú Ježiša. Držme sa ho a verme mu. Slúžme si navzájom v láske a na ceste našich povolaní sa navzájom podporujme a modlime sa navzájom za seba. Potrebujeme sa navzájom, lebo človek si sám nevystačí. V Evanjeliu nám Ježiš hovorí, že na ceste nasledovania narazíme aj na neprijatie. Ježiš od nás vyžaduje rozhodnosť, v niektorých prípadoch radikálnosť pri našich rozhodnutiach. Evanjelista Lukáš uvádza tri skupiny povolaných a tých, ktorí nasledujú Ježiša. Prví: ,,Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Druhí: ,,Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Tretí: ,,Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“

Ježišove slová: ,,Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ V týchto jeho slovách vidíme náročnosť a dôležitosť našich povolaní. Koľko je i dnes rozpadnutých rodín, vzťahov, spoločenstiev, povolaní. Temnota, tma vstúpi do našich životov, ale Ježiš nám dáva pravé svetlo. Oprime sa každý deň nášho života o Ježišovu pomoc, prosme o silu, odvahu, požehnanie pre naše povolania. Svätá setra Faustína raz povedala: ,,Duša človeka, ktorá nepočúva hlas, volanie Boha padá do temnôt.“

Pane Ježišu, daj nám silu i svoje požehnanie, aby sme ťa verne nasledovali a boli zodpovednými, príkladnými kresťanmi.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši