Svätý Peter a svätý Pavol (29. jún)

By , 26. júna 2022 9:49

Svätí Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Naši predkovia ich nazývali apoštolskými kniežatami. Vyjadrovali tým ich výnimočné postavenie v apoštolskom zbore a v prvotnej Cirkvi.

Niektorí kresťanskí myslitelia, napr. Francúz Jean Guitton, sa pozastavovali nad skutočnosťou, že spomenutí apoštoli predstavujú dve veľmi rozdielne, ba v mnohom protichodné osobnosti, a predsa ich Cirkev pravidelne spája a spoločne ich uctieva. Je to hádam iba preto, že obidvaja nakoniec pôsobili v Ríme a tam i zomreli mučeníckou smrťou.

Historicky tu môže byť základ ich spoločnej úcty. Ale ich význam a spoločné miesto v Cirkvi sa neopiera len o historicko-miestnu zhodu ich pôsobenia. Práve ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia, poznačili natrvalo základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť katolíckej Cirkvi. Apoštol Peter je základom viery, jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú priniesol Kristus, a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus.

Boží Duch sa prejavuje v celých dejinách Cirkvi touto dvojitou cestou Petra a Pavla. V Cirkvi sa spája Petrova vernosť pôvodnému s Pavlovou priebojnosťou nového, Petrova autorita s Pavlovou slobodou, Petrova pravda a jednota s Pavlovou univerzálnosťou a prorockým dynamizmom.

Zdroj: http://katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/Jun/Peter_a_Pavol.html