Nie ľudská prezieravosť, ale božia zhovievavosť je záchranou

By , 22. septembra 2019 10:59

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 16, 1 – 13) ponúka Ježišovo podobenstvo o nepoctivom správcovi, ktorý prezieravo myslí na budúcnosť.

Pozornosť vyvoláva otázka, prečo Ježiš predstavuje nepoctivú osobu správcu, ktorý okráda majiteľa, ako príklad k nasledovaniu. Je potrebné čítať biblický text pozorne. Pán Ježiš v podobenstve nevyzdvihuje nepoctivosť správcu, ale jeho opatrnosť (po grécky frónimos – múdry, prezieravý), a to vo vzťahu k vlastnej budúcnosti. Správca určite nebol spravodlivý, čo v texte viackrát zaznieva, avšak si uvedomil, že jeho budúcnosť je vo vážnom ohrození.

Prezieravosť

Podobenstvo o nepoctivom správcovi treba čítať aj vo svetle série troch podobenstiev v predchádzajúcej 15. kapitole Lukášovho evanjelia, ktoré požadujú od veriacich pripravenosť prijímať hriešnikov konajúcich pokánie. Sloveso „rozhadzovať“ použité pri správcovi je rovnaké ako pri márnotratnom synovi, ktorý premrhal celý otcov majetok. To, čo zmenilo prístup správcu, bola hrozba majiteľa (čo to počúvam? vydaj počet!). Uvedomil si, že musí niečo zmeniť vo svojom živote.

Pre vysvetlenie doplním, že 1 bátos (kaďa) oleja bolo asi 30 až 34 litrov; 1 kóros (merica) pšenice bolo asi 390 litrov.

Podobenstvo má jasný začiatok, ale má dva konce. Prvý v Lk 16, 8 je konštatovaním: „A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.“ Druhý záver v Lk 16, 9 je aplikáciou podobenstva (prijatie do nebeského domu, tak ako správca chce byť prijatý do domu (porov. Lk 16, 4): „Aj ja vám hovorím: »Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.«“ Tento verš je už zároveň aj prípravou na ďalšie podobenstvo o boháčovi a Lazárovi, ktoré budeme počuť na budúcu nedeľu.

Milosrdenstvo pána

Výraz „deti svetla“ sa nachádza aj v iných novozákonných textoch (porov. Jn 12, 36; Ef 5, 8; 1 Sol 5, 5). Označuje Ježišových učeníkov = kresťanov. Pri výraze „synovia tohto sveta“ nemajme na mysli niekoho druhého, to sme my sami. Vo svetských veciach si dávame pozor, aby sme si zabezpečili budúcnosť. Sme opatrní a prezieraví. Správca nevolá dlžníkov kvôli nim, aby im pomohol, ale kvôli sebe. Túto prezieravosť máme mať aj v zabezpečení si duchovnej budúcnosti. Ak Ježiš konštatuje „synovia tohto sveta sú predvídavejší“, je to kritika do našich radov, že svoju duchovnú budúcnosť neberieme dostatočne vážne (aby vás prijali do nebeských príbytkov). Správca nie je len opatrný, ale všetko vsadil na milosrdenstvo svojho pána. Veď sluhom radil okrádať vlastného pána. Prezieravosť by mu nepomohla, ak by nad tým všetkým nebola zhovievavosť a veľkodušnosť majiteľa. Tak je to aj v našom vzťahu k Bohu.

Otázky na zamyslenie

– Berieš vážne otázku svojej duchovnej budúcnosti? Koľkokrát konštatuješ – „viem, že by som sa mal zmeniť, polepšiť sa“, ale často je to len fráza bez konkrétnej zmeny?
– Až keď si zo svojej strany urobil všetko, aby si si zabezpečil duchovnú budúcnosť, môžeš všetko vsadiť na Božie milosrdenstvo. Nerobíš to však presne naopak?
– Boh ťa niekedy v živote zatrasie, aby si sa spamätal. Ako berieš tieto Božie signály? Meníš pod ich vplyvom svoje správanie?

Autor: František Trstenský