Nový diecézny biskup Mons. František Trstenský

By , 22. októbra 2023 17:54

Mons. Prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.

(* 13. marec 1973, Trstená) je diecézny biskup Spišskej diecézy, vysokoškolský profesor, odborník na biblické vedy, teológ a publicista. Pred biskupskou vysviackou bol farárom vo farnosti Kežmarok, rektorom tamojšej Baziliky svätého Kríža, dekanom Kežmarského dekanátu a dekanom – moderátorom Podtatranských dekanátov Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik. Ako vysokoškolský profesor zároveň prednáša v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, kde je spolugarantom študijného odboru katolícka teológia. V Spišskej diecéze je členom Kňazskej rady, Liturgickej komisie a Komisie pre posvätné rády a ministériá. Je autorom množstva literatúry predovšetkým s biblickým zameraním. Žilinský samosprávny kraj udelil prof. Trstenskému v roku 2019 Pamätnú plaketu za šírenie poznatkov o Biblii medzi mladými ľuďmi. Je hosťom v reláciách katolíckej televízie Lux a katolíckeho rádia Lumen najmä s biblickou tematikou. Na webstránke farnosti Kežmarok pravidelne zverejňuje svoje podcasty Kairos a Božie Slovo medzi nami. Je taktiež autorom pravidelných zamyslení Modlitba s evanjeliom.

Životopis

Rodák z Oravy pochádza z Medvedzia, ktoré je v súčasnosti mestskou časťou Tvrdošína. Po absolvovaní Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej pokračoval v rokoch 1991 – 1997 v štúdiu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý bol v tom čase súčasťou Univerzity Komenského. Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne z rúk biskupa Mons. Andreja Imricha a stal sa kňazom pre Spišskú diecézu.

Krátky čas pôsobil ako kaplán v Spišských Vlachoch (júl – september 1997) a potom tri roky ako kaplán v Dolnom Kubíne (október 1997 – jún 2000). Odtiaľ odišiel na ďalšie štúdiá do zahraničia, ktoré v rokoch 2000 – 2004 absolvoval v Jeruzaleme so zameraním na biblické vedy a archeológiu. Študoval na Fakulte biblických vied a archeológie (Studium Biblicum Franciscanum). Išlo predovšetkým o štúdium biblických jazykov (hebrejčina, gréčtina, aramejčina), ďalších semitských jazykov (sýrčina, akkadčina), metód exegézy Starého a Nového zákona, biblickej exegézy a teológie Starého a Nového zákona a biblickej archeológie, keď okrem Izraela absolvoval archeologické exkurzie v Egypte, Jordánsku a na Sinaji. Jeden rok prednášok absolvoval taktiež na École biblique et archéologique francaise de Jérusalem, kde študoval ugaritský jazyk, Knihu proroka Jeremiáša, kumránske zvitky a archeológiu lokality Kumránu. Licenciátsku prácu z biblických vied napísal na tému: Exegeticko-teologická analýza Dt 30, 1–10. Jeho školiteľom bol Pierbattista Pizzaballa, ktorý je v súčasnosti arcibiskupom a patriarchom Latinského patriarchátu Svätej zeme. Medzi jeho profesorov patrili napr. Michele Piccirillo, Alviero Niccacci, Pietro Kaswalder, Claudio Bottini, Frédéric Manns, Marcello Buscemi, Jean-Baptiste Humbert, Jean-Michel de Tarragon, Émile Puech a ďalší. Do Izraela opakovane prichádza predovšetkým za štúdiom a spoznávaním biblických miest.

Po návrate na Slovensko začal od roku 2004 učiť ako odborný asistent na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Doktorát z katolíckej teológie so zameraním na Sväté písmo získal v Krakove v roku 2006 na terajšej Pápežskej univerzite Jána Pavla II. (predtým Pápežská teologická akadémia). Dizertačnú prácu napísal na tému: „Zmluva v krajine Moab Dt 29-30“. V roku 2008 habilitoval na docenta v odbore katolícka teológia na Teologickej fakulte v Košiciach, ktorá je súčasťou Katolíckej univerzite v Ružomberku. Témou jeho habilitačnej práce bolo: „Rozumieť Matúšovmu evanjeliu“. V roku 2015 bol menovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia. Prednáša novozákonné evanjeliá, Pavlove listy a biblickú gréčtinu.

V rokoch 2011 až 2014 bol prodekanom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku so zodpovednosťou za oblasť organizácie zahraničných mobilít. V rokoch 2014 až 2018 bol prorektorom pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rokoch 2016 až 2019 bol zvolený za člena predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE).

V roku 2016 kázal na Trnavskej novéne na tému: Náboženské poznanie ako predpoklad výchovy mladého človeka k milosrdenstvu. V roku 2022 opäť kázal na Trnavskej novéne na tému: Boží plán stvorenia človeka z lásky a pre lásku.

Diecézny biskup Štefan Sečka vymenoval 2. júna 2020 Františka Trstenského za farára v Kežmarku, rektora tamojšej Baziliky svätého Kríža, dekana Kežmarského dekanátu a dekana – moderátora Podtatranských dekanátov (Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik). Od 17. januára do 28. februára 2023 Trstenský dočasne spravoval excurrendo farnosť Bušovce.

Biskup

8. septembra 2023 ho pápež František vymenoval za diecézneho biskupa Spišskej diecézy. Biskupskú vysviacku prijal 21. októbra 2023 o 10.00h v Katedrále svätého Martina na Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom bol košický arcibiskup Bernard Bober, spolusvätitelia boli Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku a Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup.

Činnosť

Je členom viacerých domácich a zahraničných biblických a teologických združení. Odbornej i laickej verejnosti je známy početnými publikáciami s biblickým zameraním. Spolupracuje s rádiom Lumen a televíziou LUX pri príprave relácií s biblickou tematikou. Od roku 2020 publikuje každý týždeň novú epizódu svojho vlastného podcastu, ktorý nesie názov KAIROS a ponúka v ňom zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi.

Spolupodieľa sa na vydávaní časopisu Nové Horizonty, časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť a pôsobí v redakčnej rade biblického časopisu Studia biblica slovaca. V rámci Spišskej diecézy pracuje predovšetkým v oblasti šírenia poznania Svätého písma a biblického apoštolátu. Z poverenia diecézneho biskupa je cenzorom pre literatúru s biblickým zameraním. Už niekoľko rokov odborne a tematicky garantuje organizovanie Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl a stojí za vznikom podujatia „Noc čítania Biblie“, ktoré pre farnosti a školy organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum. Je jedným z autorov tém pre Národné stretnutie mládeže v Poprade (P15) a v Prešove (P18). Od roku 2019 je členom Liturgickej komisie Spišskej diecézy a členom Komisie pre posvätné rády a ministériá Spišskej diecézy.

Absolvoval viaceré zahraničné pobyty, predovšetkým na University of Notre Dame (Indiana, USA) a Saint John’s University (Minnesota, USA). Z moderných jazykov ovláda anglický, taliansky, francúzsky a poľský jazyk. Ďalej ovláda biblickú hebrejčinu, biblickú gréčtinu a cirkevnú latinčinu.