Pane, ty vieš všetko!

By , 5. mája 2019 12:51

Evanjeliový úryvok Tretej veľkonočnej nedele (Jn 21, 1 – 19) približuje ďalšie zjavenie vzkrieseného Pána svojim učeníkom.

Nedeľný úryvok má dve časti. V prvej sa Pán zjavuje učeníkom na brehu Tiberiadskeho jazera (Jn 21, 1 – 14). V druhej časti Pán Ježiš potvrdzuje Petrov primát medzi apoštolmi (Jn 21, 15-19).

Nové povolanie

V úvode sú spomenutí len siedmi apoštoli a len traja menovite: Šimon Peter, Tomáš a Natanael. Uvedenie Tomáša spája text s Jn 20,24-29, ktorý sme počuli minulú nedeľu. Celkový počet sedem vyvoláva spojenie so symbolickým číslom plnosti. Tu sa rodí nové spoločenstvo Cirkvi. Niektorí biblisti vidia prepojenie s iným „jánovským“ dielom – Apokalypsou, kde sa spomína sedem cirkví (Zjv 2-3). Petrove slová, že ide loviť ryby, vyvoláva dojem, že sa chce vrátiť k pôvodnému zamestnaniu. Môžeme hovoriť o novom „povolaní“ apoštolov. Prvé sa taktiež odohralo pri lovení rýb (porov. Lk 5, 1 – 11). Potvrdzuje to aj detail evanjelistu, že na brehu na pahrebe bola položená ryba a chlieb. Ježišova otázka, či učeníci majú niečo na jedenie, sa nedotýkala Ježiša ale ich. Postava na brehu sa im dáva spoznať ako vzkriesený Pán, ktorý ich opätovne povoláva do služby.

Ježišovo slovo

Pán Ježiš ako prvý nadväzuje kontakt veľmi dôverným oslovením „deti“. V žiadnom evanjeliu Ježiš takto neoslovuje apoštolov, okrem tohto miesta. Na potvrdenie svojej identity Kristus prikazuje učeníkom spustiť sieť na pravej strane. Podľa niektorých je pravá strana symbolom úspechu a zdaru. Avšak konanie učeníkov nie je otázkou „šťastia“, ale konajú na Pánov pokyn. Ježišovo slovo má silu. Po príkaze hneď nasleduje vyplnenie – úlovok rýb. Pánovo slovo má aj dnes rovnakú silu a účinnosť. Ak ho chceme zažiť, musíme sa ním intenzívne živiť – čítať Božie slovo.

Počet rýb

Údaj o počte rýb vyvolával v dejinách kresťanstva rôzne interpretácie. Niektorí podávajú úplne praktické vysvetlenie, že ulovené ryby sa zvykli prepočítať, lebo sa delili medzi rybárov. Presný počet rýb ešte lepšie mohol vystihnúť, aký veľký bol úlovok, ako keď sa len skonštatuje „veľké množstvo, veľa“.

Predovšetkým sa vynára otázky, či ich počet je možné chápať v symbolickom význame. Svätý Hieronym vo svojom komentári k prorokovi Ezechielovi (47,6-12) uvádza gréckeho poetu Oppiana z Cilície, podľa ktorého bolo známych 153 druhov rýb. Svätý Augustín ponúka duchovné vysvetlenie čísla: 3×50+3 ako symbol Najsvätejšej Trojice. Svätý Cyril z Alexandrie vysvetľoval 153 ako súčet čísla 100 – symbolické číslo všetkých pohanov, 50 – symbolické číslo zvyšku Izraela, 3 – symbol Najsvätejšej Trojice.

Vo veľkom počte rýb môžeme vidieť univerzálnosť Cirkvi, ktorá ponúka spásu prostredníctvom Ježišových učeníkov všetkým ľuďom. Nikto nemusí mať obavy, žeby vypadol alebo žeby nevošiel (sieť sa neroztrhla). Sloveso „schízo“ – „roztrhnúť, rozdeliť“ sa nachádza v Jánovom evanjeliu už iba raz, keď sa hovorí, že Ježišov spodný odev vojaci netrhali, ale losovali oň, čí bude (porov. Jn 19,24).

Svedectvo milovaného učeníka

Ponúkam však ešte jeden pohľad, ktorý sa prelína celýn Jánovým evanjeliom. Počet rýb možno chápať ako potvrdenie hodnovernosti svedectva. Presný počet odráža prítomnosť očitého svedka, čím sa kladie dôraz na pravdivosť skutočnosti Ježišovho zmŕtvychvstania. Tieto číselné údaje sú prítomné aj na iných miestach Jánovho evanjelia a plnia rovnakú úlohu autentickosti rozprávania. Pri rybníku Betsata sa uvádza päť stĺporadí a človek, ktorý bol 38 rokov chorý (porov. Jn 5,3-5); Ježiš je na sviatky Posvätenia chrámu v Jeruzaleme, je zima a on sa prechádza v chráme v Šalamúnovom stĺporadí (porov. Jn 10,22-23). V Jn 11, 18 sa uvádza, že Betánia je od Jeruzalema vzdialená 15 stádií. Archeológia dokazuje, že rybník Betsata mal skutočne päť stĺporadí, sviatky Posvätenia chrámu – Chanuka sa konali v období dažďov v decembri, Šalamúnovo stĺporadie skutočne tvorilo súčasť jeruzalemského chrámu a Betánia je skutočne od Jeruzalema vzdialená približne 3 km (15 stádií = 2880 m). Evanjelista chcel zdôrazniť svedectvo milovaného učeníka, o ktoré sa bude opierať celá jánovská komunita a kresťanstvo.

Dôležitá otázka

Hoci Ježiš dáva príkaz v 2. osobe plurálu „prineste“, príkaz vyplní len jedna osoba – Peter. Od začiatku úryvku je tento apoštol v centre pozornosti. Peter hovorí, že ide loviť ryby, on skáče do mora, jemu Kristus odovzdáva pastiersky úrad a naznačuje koniec jeho života.

Pán Ježiš poznal Petra do hĺbky duše. Stál pred ním človek plný slabostí a zlyhania. Na Ježišovu otázku „miluješ ma“ Peter pokorne odpovedá: „Áno, Pane, ty vieš, ty vieš všetko…“ Peter odpovedá na lásku tomu, kto sám je vtelenou láskou Boha. Prečo sa Kristus až trikrát pýta tú istú otázku? Pochybuje o Petrovej úprimnosti? Od najstarších kresťanských čias sa trojnásobná otázka Ježiša na Petrovu lásku vysvetľuje ako odčinenie trojnásobného Petrovho zapretia počas vypočúvania Ježiša pred židovskou veľradou. Vcíťme sa do osoby Petra. Aj nás sa Pán pýta „Miluješ ma?“ Čo mu odpovieme?

Petrova odpoveď

Ježiš sa nepýta Petra, či ľutuje, čo urobil a či sľubuje, že ho už nikdy nezaprie. Pýta sa na lásku, ktorou nemyslí len nejaký sentiment, chvíľkové vzplanutie. Preto je v dvoch Ježišových otázkach použité sloveso „agapáo“ – „milovať“, ktoré vyjadruje lásku obetavú, nezištnú, čistú. Je to láska, ktorá túži byť pre druhých. Boh miluje človeka vrcholným spôsobom. Peter trikrát odpovedá slovesom „filéo“ – „mať rád“, ktoré vyjadruje skôr lásku citovú, emociálnu. Peter si je vedomý, že zo svojej strany je schopný garantovať lásku len po istú hranicu, hranicu človeka. Preto odpovedá: „Pane, ty vieš všetko…“ Milovať spôsobom „agapáo“ je človek schopný len s Božou pomocou. Pán Ježiš pri tretej otázke preberá od Petra sloveso „filéo“, lebo sa k Petrovi skláňa. Pán berie Petrovu lásku, aby ju očistil, posvätil a povýšil na „agapáo“ – „milovať“, čo vyjadruje lásku pripravenú na obetu, lásku, ktorá slúži.

Cesta lásky

V Jeruzaleme neďaleko Sionskej brány stojí Bazilika „Gallicantu“ – „Spev kohuta“. Stojí na mieste, ktoré sa sa spája s domom veľkňaza Kaifáša, kde bol Ježiš vypočúvaný židovskou veľradou a kde Peter trikrát zaprel Pána Ježiša. Súčasná bazilika s nádhernou mozaikovou výzdobou bola postavená v roku 1931. Pod hlavnou loďou sa nachádza ešte podzemná kaplnka, v ktorej sú tri ikony.

Na prvej je zobrazené Petrovo zapretie so slovami: „Nepoznám ho.“ Na druhej je Peter, ktorý v ľútosti „horko zaplakal“. Napokon na tretej ikone je vyobrazený Peter, ako hovorí Ježišovi: „Ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ikony vyjadrujú tri etapy, ktorými Peter prešiel. Je to cesta lásky, ktorá prechádza od sebectva a strachu, cez ľútosť až k láske, ktorá sa dáva. K tejto láske pozýva aj nás Ten, ktorý je Láska.

autor: František Trstenský
zdroj: postoj.sk