S odvahou a dôveru k Otcovi

By , 20. októbra 2019 20:17

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 18, 1–8) prináša podobenstvo, ktorým Pán Ježiš názorne povzbudzuje k vytrvalosti v modlitbe.

Ježiš v podobenstve využil iróniu, lebo príkladom správneho správania je negatívna postava – nespravodlivý sudca. Nedajme sa však pomýliť. Podobenstvo nevyzdvihuje nespravodlivosť sudcu, ale neúnavnosť vdovy. Ak ľudia sú vytrvalí pokiaľ ide o ľudské záležitosti aj tam, kde okolnosti tomu nenasvedčujú, o koľko viac by sme sa mali ako veriaci obracať s úplnou dôverou na nebeského Otca.

Vytrvalosť

Aj toto podobenstvo patrí medzi tie, ktoré sú postavené na výraznom protiklade, čo je obľúbený štýl Lukášovho evanjelia (Samaritán, chudobná vdova, Lazár, mýtnik). Dôvodom, pre ktorý Lukáš zaradil toto Ježišovo podobenstvo do svojho evanjelia, boli rôzne skúšky a prenasledovanie prvých kresťanov, ktorých vytrvalosť mohla byť ohrozená. Slová z podobenstva boli adresované im a patria aj nám: „A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?“ (Lk 18, 7)

Indikátor spravodlivosti

Sudcovia v tej dobe bývali len v mestách a patrili medzi mestskú elitu. Báť sa Boha a ľudí je znakom dobrého správania. Sudca je však presným opakom dobrého správania. Po smrti manžela bolo zvykom, že majetok muža pripadol manželke, ale stávalo sa, že rodina zosnulého manžela sa ulakomila na majetok. Zdá sa, že to je dôvodom, pre ktorý vdova prosí sudcu, aby sa jej zastal a dostala sa k pozostalosti po manželovi.

Podľa Starého zákona vdova, sirota a cudzinec boli v osobitnej Božej starostlivosti, lebo nemajú ľudskú oporu. Boli indikátorom sociálnej starostlivosti (Ex 22, 21-24; Dt 24, 17-18!). Podľa neskorších židovských predpisov z 2. až 5. stor. po Kr. mali byť pri súdnych sporoch prítomní aspoň traja sudcovia, aby sa zabránilo úplatkom. Vždy sa to nedodržiavalo a malé kauzy riešil jeden sudca, čo viedlo k vyberaniu úplatkov.

Dôvodom zmeny sudcovho postoja nie je to, žeby uznal právo vdovy, ale jej neústupčivosť. Nemožno predpokladať, že vdova by ho mohla udrieť po tvári. Skôr ide o obrazné vyjadrenie – bude ho unúvať do omrzenia. Charakteristika, ktorou je sudca opísaný, za bežných okolností vylučuje očakávania, žeby vdova mohla uspieť so svojou prosbou. Stane sa niečo neočakávané, ale nie úplne nemožné, že sudca sa jej ujme. Boh je pre kresťanov Otcom a spravodlivým Sudcom, preto by nás mala vždy sprevádzať istota, že určite vypočuje naše volanie.

Otázky na zamyslenie

  • Usiluješ sa byť v živote skutočne spravodlivý k druhým? Nerobíš rozdiely?
  • Si v modlitbe vytrvalý? Predstupuješ pravidelne v modlitbe pred Pána ako pred svojho Otca? Alebo sa modlíš, len keď niečo potrebuješ?
  • Nestala sa pre teba modlitba len formalitou, od ktorej nič neočakávaš, ale vykonávaš ju zo zvyku?
  • Máš bázeň pred Pánom, ktorá ťa vedie k pokore a k službe? Si pripravený na druhý Pánov príchod?

Autor: František Trstenský