Spišská katolícka charita

By , 12. novembra 2023 11:35

Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy, konfederatívne združeným v Slovenskej katolíckej charite. Svojou činnosťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej charity v Spišskej diecéze, ktorá bola od roku 1927 jedným z členov Ústrednej Karity na Slovensku (ÚKS). Predsedom ÚKS bol z poverenia biskupov Slovenska spišský biskup Ján Vojtaššák. Odbočiek ÚKS bolo v Spišskej diecéze 68 a ich počet narastal až na vyše 100 v päťdesiatych rokoch.

Hneď po roku 1945 začal útok na charitu z viacerých strán a nástupom komunistov k moci bola postupne likvidovaná. Oficiálne nebola počas 40 rokov zrušená, bola pod dohľadom komunistického režimu, mnohé zariadenia a služby boli zrušené, majetok zoštátnený. V roku 1990 došlo k jej vzkrieseniu k novému životu.

Došlo nielen k zmene názvu na Slovenskú katolícku charitu (SKCH), ale aj k novému personálnemu obsadeniu.

V roku 1991 vznikli diecézne charity vrátane Charity so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorá bola organizačnou zložkou Slovenskej katolíckej charity, no bez právnej subjektivity. Roku 1992 bol Konferenciou biskupov Slovenska za prezidenta SKCH ustanovený spišský pomocný biskup Mons. Štefan Sečka. Po inštitucionálnom, projektovom, personálnom a finančnom stabilizovaní rozhodla Konferencia biskupov Slovenska na sklonku roku 1995 o právnom osamostatnení diecéznych Charít, ktoré ako právnické osoby začali pracovať pod vedením svojich diecéznych biskupov od 1. januára 1996. Osamostatnilo sa takto sedem diecéznych charít, vrátane Spišskej katolíckej charity (SpKCH).

Spišská katolícka charita pôsobí a vyvíja svoju činnosť na území Spišskej diecézy, tzn. v regiónoch Oravy, Liptova a Spiša, príp. na území ostatných diecéz Slovenska alebo v zahraničí, prednostne pri humanitárnej pomoci so súhlasom diecézneho biskupa príslušnej diecézy.

Spišskú katolícku charitu na základe jej poslania neoddeliteľne tvoria jej organizačné útvary najmä:

Oblastné charity (Oravská, Liptovská, Podtatranská, Dolnospišská, Hornospišská), ktoré koordinujú a riadia činnosť farských charít vo svojej oblasti.

Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka charita pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok. Hlavným poslaním Spišskej katolíckej charity je poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek obmedzenia:

 • zdravotnícke služby – primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivostí, mobilných hospicov a paliatívnej (hospicovej) starostlivosti
 • riešenie problematiky sociálnych nerovností a marginalizovaných skupín
 • sociálnu inklúziu a sociálnu pomoc (sociálne služby, prevenciu a sociálne poradenstvo)
 • pedagogické služby, výchovno-vzdelávacie služby a aktivity
 • miernenie a riešenie problémov chudoby – materiálnej a duchovnej, činnosť v stavebných a inžinierskych prácach, chránené dielne, tvorivé dielne, chránené pracoviská a iné agentúry na podporu a rozvoj zamestnanosti a uchovania pracovných návykov
 • poradenstvo v oblasti práva, psychológie, bioetiky, morálky a iných príbuzných vied
 • organizovanie zbierok a darcovstva
 • aktivity v oblastí azylovej politiky, ústretovosť pri riešení problémov migrantov a utečencov
 • šírenie náboženskej a krásnej literatúry, hudby, umenia, devocionálií a paramentov
 • službu solidarity v akútnej núdzi
 • hospodárske aktivity súvisiace so všetkými službami a pomocou Spišskej katolíckej charity