Večné Slovo medzi nami

By , 4. januára 2020 22:25

Evanjeliový úryvok Druhej nedele po narodení Pána (Jn 1, 1 – 18) ponúka úvodný hymnus Jánovho evanjelia, tzv. prológ.

Evanjelista Ján býva v umení zobrazovaný s orlom. Podľa starovekého presvedčenia bol orol jediným živočíchom, ktorý dokázal pozerať do slnka. Ján, vedený Duchom Svätým, akoby nazrel do božského života Pána Ježiša a svoje evanjelium začína vznešeným hymnom o večnom Slove Otca, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami.

Dôležitý úvod

Úvod každého biblického spisu má svoju dôležitosť, lebo uvádza čitateľa do celej knihy. Keďže evanjeliové spisy nemali svoje nadpisy, úvodné verše plnili funkciu výstižného vyjadrenia obsahu celého spisu. V súčasnosti biblisti predpokladajú, že text Jánovho evanjelia prešiel postupne vývojom rozširovania a pridávania materiálu cez rôzne obdobia až do svojej definitívnej podoby, ktorú máme dnes v Novom zákone. Prológ spolu so záverečnou 21. kapitolou a príbehom o žene pristihnutej pri cudzoložstve v 8. kapitole boli pridané ako posledné na prelome 1. a 2. storočia po Kr.

Kristus – nový začiatok

V židovskej tradícii názov knihy Svätého písma pochádza z prvého slova, ktorým začína text. Prvá kniha Svätého písma, ktorou je kniha Genezis, má v hebrejčine názov „Berešit“, čo v preklade znamená „na počiatku“, lebo to je úvodné slovo, ktorým táto starozákonná kniha začína. Evanjelium podľa Jána má prvé slovo rovnaké s knihou Genezis, lebo v gréčtine „en arché“ znamená „na počiatku“. Evanjelista Ján chce ukázať, že v Ježišovi Kristovi prichádza pre ľudstvo a pre svet nový začiatok. Boh prostredníctvom slova stvoril svet. Kniha Genezis hovorí: Boh riekol a stalo sa. Teraz Boh posiela svoje večné Slovo, aby urobil z človeka nové stvorenie. Kniha Genezis hovorí, že Boh v prvý deň riekol: „Buď svetlo!“ (Gn 1, 3) Ján o Božom Synovi, ktorého posiela Otec, povie: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“ (Jn 1, 9)

Boží Syn od večnosti

V Jánovom evanjeliu má všetko svoj počiatok v Bohu, ktorý je od večnosti. Úvodný hymnus hovorí o večnom Božom Slove, ktoré je u Boha a je Boh. Boh Otec poslal toto večné Slovo na svet, čo je vyjadrené spojeniami: Boh poslal, Syn prišiel, Syn človeka zostúpil. Preto Ježišovo učenie nie je jeho, ale toho, ktorý ho poslal (porov. Jn 3, 32; 7, 16; 8, 26. 32. 40; 15, 15). V prológu veľmi jasne zaznieva pravda o preexistencii, vtelení a božstve Ježiša Krista. Boží Syn sa stal človekom a jeho božstvo je plne prítomné v jeho ľudstve. V Jn 1, 14 čítame: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Autor: František Trstenský