Voľby do novej hospodárskej rady farnosti a filiálky a do farskej pastoračnej rady

By , 17. februára 2019 21:32

Dňa 31.1.2019 uplynul päťročný mandát členom hospodárskej rady farnosti v Liptovskom Mikuláši a hospodárskej rady filiálky v Ondrašovej. Z toho dôvodu sa v našej farnosti budú konať voľby do hospodárskych rád farnosti a filiálky. Zároveň sa uskutočnia aj voľby do Farskej pastoračnej rady, ktorá doteraz nebola zriadená.

Úlohy hospodárskej a pastoračnej rady

Hospodárska rada farnosti, alebo filiálky, je pomocným a poradným orgánom farára, alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.

Farská pastoračná rada je poradným zborom farára, alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Pastoračná rada sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Modlí sa, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu.

Dokumenty na stiahnutie

Stanovy hospodárskej rady farnosti v Spišskej diecéze

Stanovy farskej pastoračnej rady v Spišskej diecéze

 

Voľby do Hospodárskej rady farnosti v Liptovskom Mikuláši

Volebný lístok bude bielej farby. Na ňom sa bude nachádzať päť riadkov, na ktoré napíšete päť mien.

Na stretnutí hospodárskej rady farnosti dosluhujúci členovia pripravili zoznam možných členov novej hospodárskej rady farnosti. Z tohto zoznamu si môžete vybrať svojich kandidátov, ale aj nie. V takom prípade napíšete na volebný lístok mená svojich vlastných kandidátov.

Zoznam možných členov novej hospodárskej rady farnosti v Liptovskom Mikuláši:

Balek Michal
Gejdoš Jozef
Geta Milan
Haničáková Helena
Kultán Vincent ml.
Labaška Dušan
Lisý Stanislav
Líška Ján
Mlynčeková Marcela
Raková Mária
Raši Ľubomír
Štás Michal

Voľby do Hospodárskej rady filiálky v Ondrašovej

Volebný lístok bude bielej farby. Na ňom sa budú nachádzať tri riadky, na ktoré napíšete tri mená.

Voľby do Farskej pastoračnej rady

Volebný lístok bude žltej farby. Na ňom sa budú nachádzať mená kandidátov. Volíte sedem členov pastoračnej rady. Môžete zakrúžkovať mená z uvedených kandidátov, ale i dopísať vlastných kandidátov. Spolu, zakrúžkovaných a dopísaných, ich však nesmie byť viac ako sedem.

Kandidáti do Farskej pastoračnej rady:

Bellušová Adriana
Brisudová Mária
Kajnárová Zuzana
Kluknavská Eva
Kögelová Katarína
Kultánová Jaroslava
Lazoríková Vilma
Littvová Zuzana
Mráz Ondrej
Mráz Ivan
Paulinyiová Gita
Rúfusová Stanislava

Čo má spĺňať zvolený člen hospodárskej a pastoračnej rady

a) Musí byť katolíkom.
b) Musí mať svoje trvalé bydlisko vo farnosti Liptovský Mikuláš (do farnosti Liptovský Mikuláš nepatrí územie Podbrezín, Okoličného, Palúdzkej, Škorupova a Slnečného raja).
c) Aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti.
d) Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti.
e) Podľa KKP nie je vylúčený z eucharistického spoločenstva.
f) Prijal sviatosť birmovania a plní si svoje krstné záväzky.
g) Vyznačuje sa pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou.
h) Dovŕšil 18 rokov života.

Kto môže voliť

a) Musí byť katolíkom.
b) Musí mať svoje trvalé bydlisko vo farnosti Liptovský Mikuláš (do farnosti Liptovský Mikuláš nepatrí územie Podbrezín, Okoličného, Palúdzky, Škorupova a Slnečného raja).
c) Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti.
d) Dovŕšil 18 rokov života.

Ako budú prebiehať voľby

V nedeľu 24. februára budú rozdané volebné lístky po sv. omšiach. Odovzdávať ich budete môcť počas celého týždňa až do nedele 3. marca do pripravenej volebnej schránky v kostole. V nedeľu 10. marca budú vyhlásené výsledky volieb.