Voňať po ovciach

By , 3. mája 2020 12:09

Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10, 1-10) prináša Ježišov obraz pastiera a ovčinca. Dnešná nedeľa je dňom modlitieb za nové kňazské povolania.

Pán Ježiš v evanjeliovom úryvku používa obrazné prirovnanie: „Ja som brána pre k ovciam.“ (Jn 10, 7 a 9). Otvorená brána je pozvaním, umožňuje vchádzať aj vychádzať. Zatvorená brána je obrazom odmietnutia.

Ja som brána

V Starom zákone mestské brány boli miestom, kde sa sústreďoval život. Tu prebiehali stretnutia, rokovania, obchody, atď. Kristovo posolstvo je Božou ponukou pre človeka. Brána oddeľuje jeden priestor od druhého. Ježiš Kristus každého pozýva, aby jeho prostredníctvom vstúpil do priestoru nebeského Otca. Kto prijme jeho pozvanie, nepríde o svoju slobodu a dôstojnosť, ale dosiahne jej pravú realizáciu: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10)

Brána je v biblických textoch symbolom bezpečia. Zmocniť sa brány znamenalo zmocniť sa celého mesta. Vstúpiť cez bránu, ktorou je Kristus, znamená vstúpiť do Božej ochrany a pokoja. Týmto prirovnaním však Boží Syn odovzdáva dôležitú náuku, že je jediným prostredníkom medzi Bohom Otcom a ľuďmi.

Ja som dobrý pastier

Ak by sme pokračovali v čítaní 10. kapitoly Jánovho evanjelia, nájdeme ďalší Ježišov obraz: „Ja som dobrý pastier.“ (Jn 10, 11) Už v Starom zákone je samotný Boh označený titulom pastier tak jednotlivca ako aj celého židovského národa. Je to jeden z najobľúbenejších obrazov. Keď patriarcha Jakub vyslovuje požehnanie nad synmi Jozefa, hovorí o Bohu, ktorý „mi bol pastierom od mojej mladosti až do dnešného dňa.“ (Gn 48, 15) Žalmista volá k Pánovi: „Pastier Izraela, čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj! Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa“ (Ž 80, 2) Izraelský národ sa nemusí báť, lebo je pod Božou ochranou pastierskej palice, ako to svätopisec nádherne ospevuje asi v najznámejšom žalme 23, ktorý zaznieva v liturgii tejto nedele: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba… I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.“ Mojžiš, Dávid, Amos boli od oviec povolaní za pastierov vyvoleného národa.

Keď Pán Ježiš používa tento obraz, nerobí to len preto, aby bol zrozumiteľný svojim poslucháčom. Nie je len ohlasovateľom tejto Božej starostlivosti, ako to robili starozákonní proroci. On uplatňuje tento Boží titul na seba, lebo On sám je Bohom, On sám je Pastierom Izraela.

Modlime sa za pastierov

Dobrý pastier volá každú ovcu po mene. Je to obrazné vyjadrenie Božej blízkosti. Dobrý pastier pozná svoje ovce a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Terajší Svätý Otec František často žiada od nás kňazov túto familiaritu, toto dôverné, nie povrchné, poznanie svojich veriacich, keď vyzýva, aby sme „voňali po ovciach“.

V homílii počas svojej prvej sv. omše svätenia olejov na Zelený štvrtok (28. marca 2013) po svojom zvolení za pápeža sa obrátil na kňazov s pamätnou prosbou: „Buďte pastiermi, ktorých bude cítiť vôňou po ovciach.“

V tomto duchu, prosím, pridajte v dnešný deň k svojim modlitbách aj prosbu za nás kňazov, zvlášť za svojho kňaza vo farnosti, za kňaza, ktorý vás pokrstil, učil náboženstvo, sobášil… Ďakujeme!

Máme tu mesiac máj, preto vás vo vašich rodinách povzbudzujeme k modlitbe posv. ruženca a Loretánskych litánií.

Autor: František Trstenský