Vyznanie Ježišovi

By , 19. júna 2022 8:22

Svedčiť o viere, vydávať skutočné svedectvo života je úlohou každého z nás. Táto úloha je náročná a veľmi ťažká. Zažívame ju my kňazi, ale aj manželia v rodine, ktorí majú byť vzorom, osobným príkladom a povzbudením pre svoje deti. Svedectvo o viere, svedectvo života zohráva dôležitú úlohu aj v našich medziľudských vzťahoch.

Božie slovo 12. nedele nás pozýva spájať náš život s Ježišom, mať ho ako vzor a nasledovať ho. V Evanjeliu Ježiš sa pýta svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Potom sa pýta osobitne svojich učeníkov: „A vy ma za koho pokladáte?“ Peter Ježišov apoštol dáva vyznanie: „Za Božieho Mesiáša.“

Otázka, ktorú položil Ježiš je dôležitá i pre každého z nás. Je cestou k pravde a zmyslom nášho života. Kto je Ježiš Kristus? Kým je pre nás? Za koho ho my pokladáme? Kde sa my nachádzame vo vzťahu k nemu? Dnešný svet potrebuje Boha! My potrebujeme Boha! Budujme osobný vzťah s Bohom. Všetci potrebujeme zakúsiť osobnú skúsenosť s ním. V našej spoločnosti sme svedkami toho, ako sa zlo šíri veľkou rýchlosťou a ohrozuje nielen naše rodiny, ale i Cirkev, živého Boha. Je potrebné, aby sme mali živú vieru, odvahu a nebáli sa vykročiť za Ježišom, vyznávať vieru k nemu svojím životom a skutkami. Majme na pamäti, že nasledovanie Ježiša spojené s vyznávaním nebude bez obety, ťažkosti a problémov. Nepriateľ, satan bude narúšať náš život a odvádzať od Boha. Svätý Pater Pio raz povedal: „Čím viac nás nepriateľ napáda tým bližšie nech je naše srdce pri Bohu.“

Najkrajšie svedectvo o Ježišovi, jeho láske dáme cez naše skutky k Bohu a blížnym. Snažme sa žiť dar viery, nehanbime sa za ňu, vydávajme skutočné svedectvo a buďme vďační, že patríme Ježišovi. Vyznávať vieru v Ježiša a nasledovať ho je prácou na celý život. Pomôžem si jednoduchým príbehom. Vnuk sa pýtal svojho starého otca: Ako sa stáť dobrým kresťanom katolíkom? Starý otec povedal: Nestačí len vieru vyznávať, ale podľa nej aj žiť.

Žime z daru viery a naše vyznanie Ježišovi nech je posilnené, podložené životom a našimi skutkami nielen k Bohu, ale i k naším blížnym.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši