Vyznávať Krista pred týmto svetom

By , 21. júna 2020 10:48

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mt 10, 26-33) ponúka slová povzbudenia, ktoré Ježiš adresuje svojim nasledovníkov, aby mu dôverovali.

Verše dnešného evanjelia sú súčasťou Ježišových usmernení, ktoré dal svojim učeníkom pri hlásaní tajomstva nebeského kráľovstva a tvoria celú 10. kapitolu. Matúš vytvoril uzavreté celky Ježišových slov, ktoré sa striedajú s jeho skutkami. Evanjelista uvádza päť veľkých Ježišových rečí. Toto je druhá v poradí a biblisti ju volajú „misionárska“.

Nebojte sa

Trikrát v dnešnom úryvku zaznieva výraz „nebojte sa“. Napriek odmietnutiu, prenasledovaniu, ba dokonca hrozbe smrti, tí, ktorí sa rozhodli uveriť v Krista, vedia, že definitívnym Pánom a Sudcom nie je človek ale Boh. Učeník si musí byť vedomý, že ho čaká údel Majstra. Pán Ježiš to pripomína svojim nasledovníkom na viacerých miestach: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ (Jn 15, 18. 20a); „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovat a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.“ (Mt 5, 11); Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34).

Kristov učeník sa nemá obávať tých, ktorých moc je časovo a fyzicky obmedzená. Ľudský trest sa dotýka len časnosti. Avšak Boží súd má dosah do večnosti. Iste, terajšie utrpenie je bolestné, ale nie je možné ho zrovnávať s večným zatratením. Pán Ježiš na označenie pekla používa grécky výraz „geena“. Rovnaký názov malo údolie na juhozápadnej strane Jeruzalema. Podľa textov Starého zákonu (porov. 2 Kr 23, 10; 2 Kron 28, 3) tu pôvodné obyvateľstvo prinášalo ľudské obety. V časoch Ježiša Krista sa do údolia vynášali z mesta odpadky, ktoré tam neustále tleli.

Preto sa rovnaký výraz „geena“ používa v tých textoch, kde Pán Ježiš hovorí o „neuhasiteľnom ohni“ ako obrazné vyjadrenie pre večné zatratenie (porov. Mk 9, 45; Mt 5, 22).

Vrabec

Prvá časť úryvku je postavená na troch protikladoch: skryť – odhaliť, utajiť – prezvedieť, tma – svetlo. Vieme, že počas svojho účinkovania Boží Syn učil svojich apoštolov aj v samote (Mk 4, 34; 9, 30-31; 13, 3). Príde čas, keď to, čo im bolo zvestované v ústraní, budú ohlasovať všetkým národom. Ich nauka nebude vždy prijatá, ale majú napriek tomu dôverovať Bohu, čo ilustruje na príklade vrabcov.

Vrabce sa predávali aj ako pokrm. Grécky výraz „assárion“ označuje mincu v časoch Ježiša Krista. Slovenský text prekladá jeho názov ako „halier“. Evanjeliový text hovorí o cene „dva vrabce za halier“. Assarion bol 1/16 denára, pričom 1 denár bol zárobkom bežného robotníka za jeden deň. Porovnaním „vy ste cennejší ako mnoho vrabcov“ Pán Ježiš nielen vyzdvihuje Božiu starostlivosť, ale nás povzbudzuje dôverovať Božej prozreteľnosti. Podobný účel plní prirovnanie s vlasmi, ktoré máme na hlave spočítané.

Len pripomeniem, že v príbehu o chudobnej vdove a jej dare do chrámovej pokladnice sa spomína kvandrans (Mk 12,42). Bol to najmenší peniaz a mal hodnotu 1/64 denára.

Hovoriť rovnako ako Kristus

Vo vete „každý, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ je pri slove „vyznať“ použité grécke sloveso „homologéo“. Skladá sa z dvoch časti: „homóios“ = „rovnako“ a „légo“ = „hovoriť“. Jeho doslovný význam je „povedať rovnakú vec ako druhý človek“, tzn. „súhlasiť s druhým“. Ešte lepšie porozumieme obsah slovesa „homologéo“ v dnešnom úryvku, keď si uvedomíme, že tento výraz sa používal v právnej terminológii vo význame: „súhlasiť so svedectvom druhej osoby na súde.“ Pán Ježiš teda prisľubuje tomu, kto na tomto svete bude pred ľuďmi hovoriť rovnako, ako hovoril on, tzn. bude vydávať svedectvo o Božom Synovi, aj zo strany Božieho Syna sa mu dostane rovnakého prístupu pred Božím súdom. Vidíme, že dôraz sa kladie najmä na vernosť Kristovej náuke uprostred prenasledovania. Ide teda o situácie, v ktorých naša kresťanská viera od nás požaduje priniesť istú obetu, až po vydanie vlastného života.

Autor: František Trstenský