Zvíťaziť nad hriechom

By , 26. septembra 2021 8:26

Skúsenosť so zlom, hriechom, pokušeniami máme všetci. Každý človek v skúškach života a v zápase s hriechom zvíťazil, ale i okúsil trpkú prehru. Napriek mnohým zlyhaniam, vlastnej hriešnosti máme záchranu v Božom milosrdenstve. Ježiš sa nám neunaví odpúšťať. Chce, aby sme sa i my snažili meniť náš život, postoje, skutky a pripodobňovať sa mu vo všetkom. Ježišovo milosrdenstvo prináša do nášho života lásku, pokoj, požehnanie, odpustenie a otvorenú Božiu náruč, aby človek neupadal do hriechu. Jeho otvorená náruč a otvorené srdce sú prameňom lásky, milosrdenstva a odpustenia. Duchovné zápasy nášho života nebudeme vyhrávať bez osobného vzťahu s Ježišom a modlitby.

Ako definovať hriech? Pomôžem si Katechizmom katolíckej Cirkvi. „Hriech je previnenie proti rozumu, proti pravde a proti správnemu svedomiu. Je to priestupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, zapríčinený zvráteným lipnutím na určitých dobrách.“ (KKC 1849)

„Hriech je urážka Boha. Stavia sa proti láske Boha k nám a odvracia od neho naše srdce.“ (KKC 1850)

Božie slovo 26 nedele obdobia cez rok v roku B nás povzbudzuje k zodpovednosti za seba, voči naším blížnym a za naše ľudské konanie. Našou úlohou je priniesť Krista a vieru v Boha všetkým ľuďom. Dokážeme to našou láskou k Bohu, ľuďom, ale i skutkami lásky. „A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ (Mk 9, 41) Na inom mieste vo Svätom písme apoštol Peter vo svojom liste píše: „A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.“ (1 Pt 4, 8) Ježiš nás ďalej povzbudzuje, aby sme neboli pohoršením a nespôsobovali pohoršenie svojím životom, konaním naším blížnym. Božie slovo nás učí bojovať proti hriechu. Ako dokážeme bojovať a zvíťaziť nad hriechom? Ponúknem niekoľko praktických rád do našich životov.

Povzbudzujem seba i Vás k vernosti Ježišovi a Cirkvi. Žime Božie prikázania, pravdy Evanjelia a pravdy viery. Pomocou nám nech je osobná a vytrvalá modlitba, pravidelná svätá spoveď-Sviatosť zmierenia, Eucharistia, modlitba posvätného ruženca, úcta k Panne Márii. Hľadajme to, čo ma hĺbku a skutočnú hodnotu v našom živote. Liekom nám nech je láska, radosť, pokojslužba preukázaná našim blížnym. Zakončím toto dnešné uvažovanie myšlienkou svätého Augustína: „Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe Bože.“

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši