Druhá adventná nedeľa

By , 4. decembra 2021 14:23

Zapaľujeme druhú sviecu na adventnom venci. Sme každým dňom bližšie k sviatku narodenia Pána Ježiša. Duchovnou výzvou prvej adventnej nedele je pozvanie Ježiša k modlitbe, bdelosti, ale i pozdvihnutie našich sŕdc k nemu.

Druhá adventná nedeľa nás pozýva k hlbšiemu poznaniu seba samého. Všetci si uvedomujeme vlastnú hriešnosť, nedokonalosť či zlyhania. Napriek tomu máme objavovať krásu seba samého, uvedomiť si, že sme Božím stvorením, nosíme jeho obraz a sme poslaní žiť Kristovu lásku vo svete. Tak ako každú nedeľu zapaľujeme novú sviecu máme i my byť svetlom pre druhých a zapaľovať srdcia každého človeka dobrým skutkom, slovom, osobným príkladom a svedectvom života. „Nasadiť vlastné srdce pre druhých“ v tom spočíva naša láska k Ježišovi a blížnym.

Božie slovo 2. adventnej nedele v roku C nás povzbudzuje uvedomiť si, že Ježiš je ten, ktorý robí veľké veci v našom živote. „Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.“ To nás má viesť k radosti. On robí veľké veci v živote nás všetkých. Blízkosť Ježiša nám pomôže poznávať seba samého. My sami máme nachádzať Ježiša v našom živote, konkrétnych udalostiach či životných situáciách, hľadať ho v druhom človeku cez lásku, ľudskosť a službu. Veľkou postavou na ktorú chcem upriamiť pozornosť je svätý Ján Krstiteľ. Ježiš nám ho dáva za vzor a príklad duchovného života. On hlásal, vyznával vieru v Ježiša Krista nielen slovom, hlavne svojím životom, skutkami. Svätý Ján Krstiteľ je muž modlitby, viery a pravdy. My máme byť ľuďmi modlitby, živej viery a nebáť sa v pravde postaviť pred Ježiša. Možno sa za seba, za náš život hanbíme, alebo sme si vedomí našich nedokonalosti. Iba úprimnosť a pravda pred Ježišom nás vyslobodí, naplní náš život radosťou a budeme prinášať ovocie.

Môžeme povedať, že ovocie Adventu vždy bude závisieť od našej aktivity, nášho nastavenia, či svedectva. Nemáme meniť druhých, máme meniť seba samého. Vždy všetko začať od seba. Slová svätého Jána Krstiteľa „Pripravte cestu Pánovi vyrovnajte mu chodníky“ sú výzvou nielen druhej adventnej nedele, ale i výzvou pre nás všetkých.

Pripravme cestu Ježišovi k našim srdciam, robme pokánie, pripodobňujme naše životy Kristovi, buďme ľudskí, láskaví a zanesme Božie požehnanie všade tam, kde je potrebné. Vnášajme lásku, kde je hnev či nenávisť, svetlo tam, kde je tma. Prežime čas Adventu ako sa na kresťanov patrí.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši