Nestratiť dar radosti

By , 11. decembra 2021 18:55

Na adventnom venci zapaľujeme už tretiu sviecu. Sme opäť bližšie k sviatku Narodenia Pána Ježiša Krista. Po výzve modliť sa, byť v bdelosti, po slovách svätého Jána Krstiteľa „pripravte cestu Pánovi“ nás tretia adventná nedeľa pozýva k daru radosti. Tretia adventná nedeľa sa nazýva nedeľa radosti. Je to výzva pre nás všetkých nestratiť tento dar z našich životov, rodín a spoločenstiev.

Pohľad do našich životov prezrádza, že medzi nami ľuďmi v našich vzťahoch, rodinách je veľa nepokoja, rozdelenia, strata chuti či frustrácia. Žijeme nie ľahké časy. Je veľa smútku medzi nami, strach o život, zdravie, strata viery a mnohé iné.

Božie slovo 3. adventnej nedele v roku C nás povzbudzuje k daru radosti. Povzbudení cez Božie slovo snažme sa hľadať radosť v duchovných hodnotách, ktoré prinesú do nášho života veľa požehnania, šťastie, Božiu blízkosť a blízkosť k druhému človeku. Prvé čítanie pri svätej omši z knihy proroka Sofoniáša nás vyzýva k radosti a istotu, ktorú má človek hľadať v Ježišovi. „Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael. Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská. Pán, tvoj Boh je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni“. Druhé čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom je pozvaním k daru radosti. „Bratia ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: radujte sa“.

Koľko rodín dnes trpí pre rôzne ťažkosti, skúšky života. Náš život nie je „prechádzka ružovou záhradou“. Pravú radosť do nášho života nám dáva Ježiš. Prijmime ju a majme otvorené srdce. Ježiš dáva našim životom zmysel. Ak budeme počúvať hlas, volanie Boha v našom živote budeme kráčať cestou svetla. Ak nebudeme počúvať hlas, volanie Boha budeme neustále v temnote. Kráčajme ako kresťania cestou lásky, cestou radosti a svetla.

Pápež František raz povedal: ,,Kresťanská radosť je pokoj. Pokoj, ktorý je hlboký, pokoj srdca, pokoj, ktorý nám môže dať iba Boh. Prvý krok k radosti je pokoj“ V tom spočíva skutočná kresťanská radosť. Prajem a vyprosujem každému z nás, aby čas Adventu bol časom pokoja a radosti v našich rodinách, vzťahoch a pri stretnutí s druhým človekom. Prosme Ježiša, aby nás obdaroval múdrosťou srdca a darom radosti.

Robme dobro, napĺňajme naše životy skutočnými darmi a radosťou, ktoré nám otvoria cestu k Bohu i druhému človeku.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši