Ježišov pohľad na človeka

By , 3. apríla 2022 10:03

Dnešné uvažovanie by som začal myšlienkou, ktorú raz povedal pápež Pius XII. „Budúcnosť patrí tým, ktorí milujú nie tým, ktorí nenávidia.“ Ako sa dnes hľadí na človeka? Vieme, že človek je stvorená bytosť a Božie stvorenie. Je spoločenská bytosť, ktorá buduje vzťahy. Sme svedkami koľko zla a útokov je páchané na dôstojnosť človeka (televízia, média, sociálne siete…) Niekedy žijeme tak, ako keby ani Boha nebolo. Život bez hodnôt, užívanie si, život bez Boha, Božích prikázaní sú častejšie a viditeľné v nás.

Božím slovom 5. pôstnej nedele nás Ježiš povzbudzuje k týmto myšlienkam: 1. Ježiš, ktorý odpúšťa. 2. Ježiš nenávidí hriech, miluje hriešnika. 3. Ježiš prináša novosť do života človeka. V Evanjeliu čítame, ako pred Ježiša priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Čo urobili zákonníci a farizeji? Nesprávame sa i my podobne v našom živote, našich vzťahoch? Ako ľahko odsudzujeme, súdime našich blížnych, či robíme rozdiely medzi sebou. Ľahšie je hľadať chyby na inom človeku, ako na sebe samom. Ježišov pohľad na človeka je iný, ako ten náš.

Zamyslel som sa raz nad otázkou: prečo človek nedosiahne spásu, požehnanie a skutočnú radosť v živote? Odpoveď by mohla byť taká: blížnym robíme zo života „peklo“. To je cesta k zničeniu. Sme pozvaní Ježišom meniť v našom živote naše správanie, skutky, postoje. Viac si všímať druhých, ponúkať, žiť dar lásky. Povieme si nedá sa to. Dá sa to, ak dáme do toho srdce. Neschvaľujme zlo a nebuďme jeho nositeľmi. Modlime sa  navzájom za seba, povzbudzujme sa a žehnajme si! Ježiš každému z nás ukazuje postoj: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“

Každý z nás sa raz postavíme pred Ježiša. Aké to bude stretnutie? Stretnutie s Ježišom žene zmenilo život. Ježiš vinu ženy nezľahčil, uznáva, že zhrešila. Napomína a čo je najdôležitejšie odpúšťa jej. Pre náš život tiež veľmi dôležitú úlohu zohráva Božie odpustenie. Všetci potrebujeme zakúsiť Božie odpustenie a zároveň máme si navzájom  odpúšťať.

Pane Ježišu obdaruj nás darom lásky a odpustenia, lebo iba vďaka ním dokážeme meniť seba a mať úctu k človeku.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši