Láska prekonáva presne ohraničenú povinnosť

By , 23. februára 2020 16:38

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mt 5, 38–48) je pokračovaním Ježišovej reči na vrchu. Je zakončená výzvou napodobňovať Boha. Až vtedy naplníme Zákon.

Ježišova interpretácia Božích prikázaní vyžaduje väčšiu zbožnosť ako tá, na ktorú sme zvyknutí. Znamená prehodnotiť všetky stereotypy zaužívané pod vplyvom prostredia alebo vlastných predstáv. Zákon je potrebné vysvetľovať nie v duchu presne ohraničenej povinnosti alebo iba na základe odplaty, ale v duchu lásky, ktorá nemá hraníc.

Oko za oko, zub za zub

„Počuli ste, že bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub.«“ (Mt 5,38) Spôsobená škoda vyvoláva v človeku hnev a nenávisť, čo často vedie k odplate, ktorá mnohonásobne presiahne spôsobenú krivdu.

Preto je potrebné vnímať tento starozákonný príkaz ako snahu stanoviť proporciu medzi charakterom viny a uloženým trestom. Snahou tohto príkazu bolo dať určité limity pomste, aby neprerástla do pomstychtivosti, ktorá vyvolá reťazovú reakciu neustáleho odplácania. Ježiš pozýva myslieť na taký postoj, ktorý neutralizuje zlé úmysly toho, kto uráža. Zlo nestratí svoju silu iným zlom, ale jedine prerušením tohto „domino efektu“, ktorým je odpúšťajúca láska, ktorá krivdu trpezlivo znáša. Nie je to však prejav zbabelosti? Nestaneme sa pre druhých fackovacím panákom? Na túto dilemu nádherne a hlboko odpovedá Prvý Petrov list: „Aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.“ (1 Pt 2, 21–24) Kristus nám teda zanechal príklad a len jeho prístup skutočne uzdravuje.

Milovať blížneho a nenávidiť nepriateľa

„Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.«“ (Mt 5,43) Ježiš zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť príkaz o láske k blížnemu a učí zanechať ohraničenia, ktoré boli zavedené interpretáciou zákona z knihy Levitikus 19,18: „Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!“ Neexistuje norma v Starom zákone, ktorá by prikazovala nenávidieť nepriateľa, ale bola to všeobecná mienka, podľa ktorej blížnym je iba brat, priateľ, príbuzný a možno ten, kto sa nespráva nepriateľsky.

Ježiš mení tento postoj a ukazuje na Boha, ktorý prijíma dobrých aj zlých. Je potrebné prekonať parcialitu: „Milovať len tých, čo nás milujú a nenávidieť tých, ktorí nás nenávidia“ (Mt 5, 46) a usilovať sa o nasledovanie nebeského Otca: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48) Človek sa má prejavovať ako dieťa nebeského Otca, ktorý je dobrý ku všetkým ľuďom. Tento Ježišov výrok zároveň ukončuje Ježišov pohľad na vtedajšiu interpretáciu niektorých prikázaní.

Autor: František Trstenský