Modlitba k Duchu Svätému

By , 5. júna 2022 10:57

Klaniam sa Ti, Duchu Svätý, opravdivý Bože, ktorý od večnosti rovnako pochádzaš od Otca i Syna. Zvelebujem Ťa, Tešiteľ môj, ktorý si zostúpil na apoštolov v podobe ohnivých jazykov, ktorý neomylne spravuješ katolícku Cirkev od jej počiatku a nás skrze sväté sviatosti posilňuješ. Ďakujem Ti za tú milosť, že si ma učinil vyznávačom pravej viery, bez ktorej sa nemožno páčiť Bohu. Ďakujem Ti za tie milosti, ktorí si mi udelil pri svätom krste a pri ostatných sviatostiach. Nevzdiaľuj sa odo mňa, môj Utešiteľ a chráň ma od každého hriechu. Udeľ mi svojich sedem darov: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu. Prosíme Ťa, Pane, daj, nech nám pomáha sila Ducha Svätého, aby milostivo očistila naše srdcia a zachránila nás od všetkého zla.

Bože, ktorý si srdcia veriacich naplnil svojím Duchom, daj, nech v jednote s Duchom Svätým, myslíme na dobro a nech sa radujeme z jeho útechy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroj: https://modlitba.sk/?p=3868


Prisľúbenie Boha Otca tým, ktorí sa aspoň 3x týždenne vrúcne budú modliť tieto litánie k Duchu Svätému:

  • Vytrhnem Ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.
  • Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
  • Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
  • Vytrváš na ceste cnosti.
  • Dobre spoznáš svoje nedostatky.
  • Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.
  • Upevním v tebe vieru, nádej a lásku.
  • Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.
  • Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske.
  • Kto chce pomôcť svojim blízkym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka.

Zdroj: https://www.chcemsamodlit.sk/litanie-k-duchu-svatemu/