Modlitba za prenasledovanú Cirkev

By , 18. novembra 2018 9:21

Všemohúci a večný Bože, Otče, ktorý si na nebesiach!

Ty zhromažďuješ Cirkev zo všetkých národov. Prostredníctvom svojho Syna a mocou Svätého Ducha sa stala sviatosťou spásy pre každého človeka na tejto zemi. Preto ťa prosíme, milosrdný Otče, posilňuj našich bratov a sestry prenasledovaných pre svoju vieru. Obdaruj ich svojou blízkosťou a dovoľ im pocítiť tvoju prítomnosť. Naplň ich svojím Svätým Duchom, Božím Tešiteľom a Oporou. Vypočuj ich hlasné prosby a uľahči im trápenie.

Ponáhľaj sa im na pomoc. Osloboď ich od súženia a násilia. Vyveď ich zo žalárov. Vytrhni ich z rúk protivníkov a prenasledovateľov. Chráň ich pred nepriateľmi. Pane, buď ich silou a ochranným hradom. Od prvých dní však tvoja Cirkev zažíva odpor, odmietanie, nenávisť a smrteľné násilie. Svedkov viery a mučeníkov, ktorí pre odvahu vyznať vieru a kresťanský spôsob života museli rátať s vylúčením a prenasledovaním, bolestivým utrpením alebo dokonca smrťou, sú nespočetné zástupy. Prenasledovateľom však daj milosť obrátenia.

Ale tam, kde je sila nepriateľa nepremožiteľná a smrteľný osud neodvratný, daruj svojim svedkom silu vydať svedectvo a tichú radosť z toho, že môžu spojiť svoju životnú obetu s obetou tvojho Syna na kríži. Naplň ich neochvejnou nádejou na vzkriesenie a večný život s tebou.

Milosrdný Otče, poteš aj príbuzných a pozostalých obetí. Naplň ich dôverou, že opäť uvidia svojich drahých v sláve tvojho kráľovstva.

Tým, ktorí ochabli a zapreli svoju vieru, však daruj odvahu hľadať u teba odpustenie a silu odpustiť sebe samým. Zmiluj sa nad nimi a obdaruj ich svojou blízkosťou, aby neupadli do zúfalstva, ale pevne sa držali teba a tak našli naplnenie svojho života.

O to ťa prosíme skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, nášho Pána, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote so Svätým Duchom po všetky veky vekov. Amen.

zdroj: acn-slovensko.org