Neodolateľný Boh a jeho neodolateľné Slovo

By , 10. februára 2019 12:59

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho, i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. (Lk 5, 1-11)

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele opisuje povolanie prvých učeníkov, ktorí opúšťajú istotu živobytia a zázemie domova a idú za Ježišom.

Evanjelista Lukáš nás vovádza do priestoru, v ktorom sa povolanie odohráva. Ježiš stojí na brehu Genezaretského jazera a učí zástupy. Svätopisec zdôrazňuje, že Ježišovo učenie má silu, oslovuje zástupy, lebo Lukáš hovorí „tlačil sa naň veľký zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.“ (Lk 5, 1)

Sila Ježišovho slova

Ježiš si sadol na jednu z rybárskych lodí, a tak učil zástupy. Hoci ešte nedošlo k priamemu kontaktu Petra s Ježišom, určite galilejskému rybárovi neušla sila osobnosti tohto neznámeho kazateľa, ktorý si na svoje ohlasovanie vybral jednu z jeho lodí. Potvrdzuje to aj oslovenie epistata učiteľ, s ktorým sa neskôr Peter obracia na Ježiša. V Novom zákone sa tento výraz nachádza jedine v Lukášovom evanjeliu. Ide o oslovenie vzťahujúce sa na Ježiša a vždy je v spojení s nejakou zázračnou udalosťou. Je zaujímavé, že zo šiestich prípadov, keď sa toto slovo v Novom zákone používa, trikrát takto Ježiša oslovuje práve Peter. Cíti silu slov, ktoré vychádzajú z Ježišových úst a vidí ako, sa tieto slová dotýkajú zástupov zhromaždených na brehu jazera. Aj dnes zaznievajú Ježišove slová nám z Božieho slova. Dovoľme, aby aj pre nás sa Kristus stal Učiteľom.

Slovo, ktoré očisťuje a povoláva

Zázračný rybolov spôsobuje uznanie hriešnosti zo strany Petra a všetkých, čo boli s nim. Hoci dialóg prebieha len medzi Ježišom a Petrom, evanjelista zapája do deja aj ostatných tým, že opisuje ich správanie a vnútorné pocity. Peter vystupuje ako hovorca ostatných. V osobe Petra sa uskutočňuje povolanie aj ostatných apoštolov. Námietka Petra, že celú noc chytali je námietkou všetkých, veď je aj vyjadrená v množnom čísle: „Celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili.“ ( Lk 6, 5) Pocit hriešnosti nezažíva iba Peter, ale všetci, lebo všetci sú preniknutí hrôzou nad veľkosťou úlovku.

V dôsledku toho aj očistenie od hriechov a následná výzva k nasledovaniu je určená všetkým, čo posledný verš celej udalosti aj vystihuje: „A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.” (Lk 5, 11) Božie slovo je aj pre nás zrkadlom, v ktorom vidíme naše hriechy. Ježiš aj nás chce očistiť a pozýva nás do služby v prospech Božieho kráľovstva.

Ježiš je Pán

Po zázračnom úlovku Peter už neoslovuje Ježiša epistata učiteľ, ale ho oslovuje kyrie Pane,spolu s vyznaním svojej hriešnosti. Kristus pre Petra nie je iba učiteľ, ale je Pánom. Ide o vyznanie viery, lebo Peter spoznáva v Ježišovi Božieho Syna. Nastáva očistenie, ktoré je z Ježišovej strany spojené s poslaním: „Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.” (Lk 5, 10b) Lukáš dodáva hneď aj realizáciu tohto povolania: „Opustili všetko a išli za nim.“ (Lk 5, 11)

V opise povolania Petra Lukáš kladie dôraz na úplnosť konania a rozhodnutia, čo sa prejavuje vyjadreniami o totálnosti. Peter a jeho spoločníci sa „celú noc“ namáhali a „nič“ nechytili, „všetkých“ prenikla hrôza, učeníci zanechali „všetko“ a šli za Ježišom. Pri čítaní úryvku sa zdá byť všetko také jednoduché, ale nie je to tak. Peter mal v Kafarnaume dom, mal prácu a vlastnú loď, mal rodinu. Toto všetko opúšťa a ide za Kristom, aby sa stal rybárom ľudí.

Príťažlivosť evanjelia

Vidíme silu Ježišovho slova, čo evanjelista od začiatku rozprávania aj neustále podčiarkuje. Na Ježiša sa tlačí zástup, lebo chce počuť Božie slovo. Na Ježišovo slovo Peter spúšťa siete a chytí veľké množstvo rýb. A napokon silou Ježišovho slova nastáva očistenie a učeníci zanechávajú všetko a idú za Pánom. Rybári doteraz videli účinok Božieho slova na druhých. Teraz pocítili príťažlivosť Božieho volania na vlastnej koži a nedokážu ho odmietnuť. Starozákonný prorok Jeremiáš to nádherne vyjadril slovami: „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť, uchopil si ma a premohol.“ (Jer 20,7) Kristovo evanjelium je náročné, a predsa vnútorne cítime, že je to práve Kristus, ktorý dáva zmysel našej ľudskej existencii.

Keď oslovuje Boh

Povolanie je vždy stretnutím s Bohom, ktoré sa iba ľudskými schopnosťami nedá predvídať. Človek nemôže naplánovať, akým spôsobom sa stretnutie uskutoční, nedá sa naň dopredu pripraviť. Boh oslovuje človeka nečakane. Oslovuje ho doma, v kolektíve priateľov, pri práci… Božie pôsobenie sa nedá ohraničiť iba na určitý priestor, alebo situáciu. Boh je vždy jedinečný, a tak aj pristupuje k človeku. Znakom pravosti povolania je vedomie ľudskej hriešnosti a nehodnosti ako aj sila Božieho slova, ktorá človeka uschopňuje vložiť sa do Pánovej služby.

autor: František Trstenský
zdroj: postoj.sk