O birmovke

By , 23. júna 2019 12:02

Sviatosť birmovania je sviatosť kresťanskej dospelosti.

Nedospelý je ten, ktorý žije iba pre seba a myslí si, že všetko ostatné je tu na to, aby slúžilo jemu, jeho záujmom a uspokojovalo jeho túžby a potreby: rodina, rodičia, súrodenci, majetok, peniaze, jedlo, pitie, náš talent, schopnosti, postavenie zamestnanie, vzťahy, ľudia, záľuby, hračky, celý náš svet!

Dospelý je ten, ktorý dokáže žiť pre druhých. Ide tu o rozhodnutie slúžiť, niečo, pre čo budem žiť, konať, trpieť, obetovať sa, niečo, pre čo som pripravený položiť aj vlastný život: Ide o

  • niečo presahujúce, väčšie ako my, hodné nášho života i smrti, niečo, čo dáva zmysel nášmu vlastnému životu a nášmu vlastnému bytiu
  • už neočakávame, že budeme obsluhovaní, ale sami sme pripravení konať. Už neočakávame pomoc, ale sami sme pripravení poskytnúť ju iným.
  • To, čo sme ako deti prijali od iných, teraz sme pripravení odovzdať ďalej.

Nedospelý kresťan sa orientuje hlavne na to, čo môže urobiť Boh pre neho, ako mu môže poslúžiť, ako mu môže poslúžiť Cirkev, čo mu ponúka, akého podujatia zorganizovaného Cirkvou sa môže zúčastniť a pod.

Dospelý kresťan sa však už pýta: Čo môžem urobiť JA pre Ježiša Krista? Čo môžem JA urobiť pre svet a pre Božie dielo vo svete?

Účinok sviatosti birmovania spočíva v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, ako apoštoli dostali v deň Turíc. Birmovanie je dovŕšením krstu. Vtláča do duše nezmazateľný znak, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom.

Krstom dostávame účasť zmluve, ktorú uzatvoril Boh s nami krvou Ježiša Krista (obsahom sú Božie prisľúbenia, Boh sa stáva naším Otcom a náš sľub vernosti Bohu – sviatočný deň, sv. omša, zákon lásky)

Birmovanie prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti:

  1. Prehlbuje našu identitu. Som syn/dcéra Boha. Boha prijímame ako Otca (Rim 8,15).
  2. Pevnejšie nás zjednocuje s Kristom, naším vodcom.
  3. Zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého.
  4. Zdokonaľuje v nás spojenie s Rodinou, Cirkvou.
  5. Dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom bránili a šírili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za kríž.

Birmovka nie je len na osobné posvätenie, ale na budovanie Rodiny, Cirkvi. V sile Ducha Svätého sme poslaní vydávať svedectvo o Božej pravde a láske. Birmovaný prijíma plnú účasť na poslaní Cirkvi a dokonáva krst. Posilňuje sa vo viere a v duchovnom boji.

O účinkoch birmovania hovoria Skutky apoštolov. Samozrejme, Ducha Svätého sme prijali už pri krste. No pri krste sme ho prijali ako klíček, ktorý sa pri birmovke úplne rozvinie. Dôležitosť birmovania sa zreteľne prejavila u apoštolov:

Aj apoštoli patrili pred zoslaním Ducha Svätého ku Kristovi, a predsa boli ešte v mnohom nezrelí a povrchní. Stačí si spomenúť na ich ťažkopádne chápanie a slabosť vo viere. Boží Duch ich ešte celkom neovládol. Úplne premenení sú však až na Turíce. Okovy bojazlivosti a nerozumnosti spadli, odvážne hlásajú Kristovo posolstvo, pretože boli „naplnení Duchom Svätým“ (Sk 2,1-4).

Sviatosť birmovania je sviatosť pokroku. Kresťana robí dospelým a spôsobilým na boj proti silám temnôt, zlu, ľahostajnosti, neporiadku vo vlastnom vnútri a na otvorené vyznanie viery. Stávam sa Kristovým apoštolom, hlásateľom Evanjelia vo svete: v zamestnaní, v politike, v rodine, v spoločnosti, na ulici, v kostole.

autor: smolenice.fara.sk