Prinášať ovocie a robiť pokánie

By , 20. marca 2022 10:54

V našich záhradách rastú rôzne ovocné stromy. Na jar sa tieto stromy prebúdzajú k životu, pučia a po čase prinášajú úrodu. Môže sa stáť, že strom nezakvitne a neprinesie úrodu, ovocie.

Božie slovo 3. pôstnej nedele nám ponúka dva obrazy. V prvom čítaní z knihy Genezis vidíme obraz horiaceho kra. Mojžiš pásol ovce svojho tesťa a vystúpil na vrch Horeb. Tam stretol Boha, ktorý k nemu hovoril z horiaceho kra. V Evanjeliu čítame podobenstvo o figovníku, ktorý nepriniesol ovocie. Udalosť spojená s Mojžišom je stretnutím Boha s človekom. Podobenstvo o figovníku je výzvou, aby sme prinášali ovocie, duchovne rástli a nikdy neupadli do beznádeje. Boh nám vždy dáva novú šancu, nechce, aby sme boli ako figovník bez ovocia. Práve naopak chce, aby sme sa pozberali, nabrali nových síl a prinášali ovocie.

Stále sme v čase Pôstu. Ako ho prežívame? Je to požehnaný čas. Je časom na osobnú premenu a pokánie. Máme byť vnímaví na udalosti našej spásy, zmeniť náš vzťah k hriechu, s ktorým denne zápasíme.

Božie slovo nás vedie k trom krokom. Prvým krokom je vzťah k Bohu. Musí vychádzať z osobnej skúsenosti. Máme si ho chrániť, nedať si ho ukradnúť a zničiť. Dôležité je byť s ním, hľadieť na neho, počúvať jeho slovo, uskutočňovať ho a hovoriť s ním. Druhým krokom je robiť pokánie. Pokánie je cesta k zmene a premene nášho života. Je tu výzva robiť pokánie za naše hriechy. Hriech nás vzdiaľuje od Ježiša, ničí spoločenstvo a priateľstvo s ním. Je prekážkou na ceste k Bohu. V každom človeku má byť túžba po zmene nášho života. Sme pozvaní zmeniť to, čo nás vzdiaľuje od Ježiša, jeho lásky, ale i lásky k naším blížnym. Tretím krokom je ovocie človeka. To sú naše skutky a láska. Využime čas, ktorý nám Boh dáva a neodkladajme s nápravou nášho života. Ovocie dozrieva vďaka slnku, my ľudia dozrievajme vďaka daru lásky. Posilňujme našu vieru, snažme sa duchovne rásť a prinášajme ovocie lásky a dobrých skutkov.

Pane pomôž nám stavať na tebe, robiť úprimné pokánie za svoje hriechy a daj nech vždy prinášame ovocie.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši