Sviatosť krstu

By , 14. augusta 2022 10:41

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.

Pôvod symbolického rituálu očisty vodou, ako podmienky vstupu na spirituálnu cestu a predpokladu večnej spásy, je pripisovaný Jánovi Krstiteľovi. Práve v jeho vlastnom duchovnom hnutí bolo zaužívanou formou pokánia a obnovy života ponorenie nových adeptov do vody. Krst, ktorý v tejto podobe vykonával sám Ján, si kresťanstvo osvojilo už od svojho vzniku na príkaz samotného Ježiša, avšak nielen ako znamenie pokánia, ale ako sviatosť, ktorá sprostredkuje Božiu milosť.

Kto môže krstiť a kto môže sviatosť prijať

Prijať sviatosť krstu môže každý nepokrstený človek. Krstiť môže biskup alebo kňaz a v latinskej cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti – napríklad ohrozenie života, môže krstiť každý človek, aj keď sám nie je pokrstený. Pokrstí liatím vody na hlavu, pričom musí dodržať formu (povedať: “Meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha svätého.”). K tomu je potrebný aj úmysel, že chce robiť to, čo koná aj Cirkev. Často sa vyskytuje otázka, ako to je s deťmi, ktoré zomreli skôr, ako boli pokrstené. V tomto prípade treba dôverovať v Božie milosrdenstvo a modliť sa za spásu ich duší.

Účinky sviatosti krstu

Vášmu dieťaťu dal život Boh. Chcel, aby bolo, žilo. Má ho rád. Krstom zverujete svoje dieťa do zvláštnej Božej starostlivosti a ochrany, získava vyšší, Boží život. Preto sa krstu hovorí znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého. (Úhrnne sa dá o krste povedať, že je Kristom Pánom ustanovenou základnou sviatosťou, v ktorej Cirkev – časové a priestorové sprítomnenie vteleného Krista, Slova Božieho – udeľuje ním zaslúženú milosť „očistenia“, „znovuzrodenia v Duchu Svätom“, symbolizovanú obradným kúpeľom. Cirkev tu nadobúda zároveň funkciu „matky“, ktorá rodí deti k novému životu.) Ale ako si predstaviť, čo to prinesie pre život vášho dieťaťa? Aj pokrstený človek, i vaše dieťa, zažije vo svojom živote ťažké chvíle, starosti, úzkosti, hriech, chorobu a smrť, ako každý iný. Ale pokrstený na to nikdy nie je sám. Kresťan vie, že je s ním Božia ruka, ktorá ho povedie. Bude môcť povedať na konci života ako mnoho veriacich pred ním: „Zažil som v živote mnoho zlého. Snáď by som to ani nevydržal, keby som nemal pevnú vieru, keby mi viera a modlitba nedodávali silu.“ V katechizme by ste sa dočítali aj o inom účinku krstu: že zmýva dedičný hriech. Čo sa tým myslí? Nejde tu o žiadny osobný hriech dieťaťa. Podľa biblického obrazu o prvotnom hriechu človeka sa tým chce povedať, že vaše dieťa sa narodilo do hriešneho ľudstva. Že i ono bude mať v sebe sklon, pokušenie konať zlé veci (zlo). Že s tým pokušením bude musieť tuho bojovať. A krstné obmytie je práve znamením, že Kristus nad zlým pokušením, ba i nad smrťou zvíťazil, a my, keď sa ho držíme, zvíťazíme nad pokušením a smrťou s ním. Neznamená to, že pokrstené dieťa nikdy nezhreší. Znamená to, že pokiaľ bude s Kristom, bude mu on pomáhať bojovať proti pokušeniu k zlému. Krstom sa životné trampoty vášho dieťaťa stanú akoby pôrodnými bolesťami života nového, života večného v náručí Božom. K tomu dostáva pokrstené dieťa posväcujúcu milosť:

  • ktorá ho pomocou božských čností – VIERA, NÁDEJ, LÁSKA (teologálnych) robí schopným veriť v Boha, dúfať v neho a milovať ho;
  • ktorá mu pomocou darov Ducha Svätého umožňuje žiť a konať pod vplyvom Ducha Svätého;
  • ktorá mu pomocou morálnych čností (prirodzených, ľudských) umožňuje rásť v dobrom.

Novým narodením v krste sa dieťa stáva údom (členom) Kristovej cirkvi, bude žiť v Kristovi. Taktiež sa stáva novým stvorením, prijíma Božie synovstvo. Okrem toho získava nezrušiteľné znamenie – krst je neopakovateľná sviatosť, a trvalé začlenenie do Cirkvi.

Špeciálne „prípady“ krstu v Katolíckej cirkvi

Krst v prípade nebezpečenstva smrti

V prípade hroziacej smrti môže krstiť prakticky ktokoľvek (aj neveriaci), musí však v sebe vzbudiť vnútorný úmysel udeliť sviatosť krstu. Jedine sám seba nemôže človek pokrstiť. Forma krstu zostáva rovnaká ako v prípade riadneho krstu. Ako matéria sa použije akákoľvek čistá voda (z prameňa, z rieky, z mláky), ak nie je prístup k svätenej vode. Dôležité je tiež trojité liatie na hlavu krstenca. Odporúča sa pred udelením sviatosti krstu, aby mimoriadny vysluhovateľ recitoval vyznanie viery.

Krst krvi

V prípade mučenia a smrti kvôli viere v Krista, Cirkev garantuje, že v hodine smrti „sám Kristus zostúpi k človeku a udelí mu krst“. Krstom krvi sú teda „pokrstení“ všetci mučeníci, ktorí zomreli ako nepokrstení, za pevnú vieru v Ježiša Krista. Keďže ovocie sviatosti krstu je odpustenie všetkých hriechov, a aj dočasných trestov za hriechy (tzv. úplné odpustky), Cirkev verí, že človek umučený za vieru v Krista, vstúpi priamo do nebeského kráľovstva.

Krst túžby

Katechumen, ktorý čaká na prijatie sviatosti krstu, ale náhle zomrie, pričom sa snažil žiť život v zhode s evanjeliom, je duchovne pokrstený v okamihu smrti. Krst túžby je založený na vlastnej viere, v prípade nenarodených detí však na viere ich rodičov.

Podmienečný krst

V niektorých prípadoch, keď nie je možné doložiť hodnoverné svedectvo o krste, alebo krst nastal nesprávnou formou (napr. kropením vody a nie liatím), alebo v prípadoch, kedy nie je isté, či je človek pokrstený, môže mu byť udelený tzv. podmienečný krst. Ten sa udeľuje s použitím inej formy:

M (meno), ak nie si pokrstený, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Krstencovi sa odporúča pred prijatím podmienečného krstu, vykonať podmienečnú sv. spoveď.

Aké meno majú dať rodičia dieťaťu?

Katolícki rodičia dávajú svojmu dieťaťu meno niektorého svätého, aby mohlo nasledovať jeho príklad a aby malo v nebi orodovníka u Boha.

Úloha a funkcia krstných rodičov

Krstní rodičia, preberajú povinnosť starať sa spolu s rodičmi o kresťanskú výchovu dieťaťa. V jeho mene vyslovia spolu s rodičmi Vyznanie viery ako ručitelia za jeho vieru, ale aj ako zástupcovia spoločenstva Cirkvi. Stanú sa teda viac ako len svedkovia krstného aktu.

Podmienky, ktoré musí spĺňať krstný rodič (pri krste musí byť aspoň jeden krstný rodič):

  • je katolík (rímskokatolík alebo gréckokatolík)
  • je pobirmovaný
  • má najmenej 16 rokov
  • prakticky žije katolícku vieru a pristupuje k sviatostiam (ak nežije život viery, nemôže byť krstným rodičom)
  • ak je ženatý / vydatá, musí byť cirkevne sobášený/(á) v kostole
  • nežije v trvalom vzťahu ako druh a družka
  • nie je civilne rozvedený