Sviatok Katedra svätého Petra, apoštola

By , 20. februára 2022 10:17

Hlavný sviatok sv. Petra apoštola slávime 29. júna spolu so sv. Pavlom. Okrem tohto sviatku sú však v cirkevnom kalendári ešte dva menšie sviatky, určené týmto dvom apoštolom. 25. januára Obrátenie sv. Pavla a 22. februára si zasa pripomíname najvyššiu hodnosť Cirkvi, ktorú Ježiš zveril sv. Petrovi, aby na svete navždy zachoval jeho učenie a jednotu jeho veriacich. Cirkev je spoločnosť ľudí, ktorí prijali Kristovu náuku ako základ svojho života. Navonok sa stali jej členmi tým, že prijali krst, posväcujú sa sviatosťami a poslúchajú Kristom ustanovených učiteľov a so správcov Božích tajomstiev.

Dnes však jestvujú tri veľké, početné kresťanské cirkvi, z ktorých každá o sebe tvrdí, že je tou pravou. V 9. storočí carihradský patriarcha Fócius, oddelil grécky východ tvrdiac, že západná rímska Cirkev odpadla od pravej viery. Tento rozkol trvá dodnes. V 16. storočí zas Luther a iní, takzvaní reformátori, oddelili od rímskej Cirkvi severné európske národy a časť stredoeurópskych národov tvrdiac, že obidve Cirkvi sa odchýlili od tej pôvodnej. Je tu teda otázka: Ktorá z nich je pravá Kristova Cirkev? Katolícka Cirkev učí, že Ježiš Kristus založil Cirkev ako skutočnú spoločnosť, v ktorej veriacich spája jedna viera a láska. Za pastierov jej dal apoštolov na čele s Petrom, ktorému dal prvenstvo nielen cti, ale aj právomoci. Kristus teda ustanovil Petra za hlavu Cirkvi. Jeho prvenstvo v Cirkvi je záväzné pre všetkých jej členov. Keďže Kristova Cirkev bude trvať až do konca sveta, nástupcovia sv. Petra v rímskom biskupstve sú držiteľmi právneho prvenstva. Rímski biskupi, čiže pápeži, od počiatku vykonávali svoju najvyššiu právomoc nad celou Cirkvou. Vždy sa uznávalo, že katedra sv. Petra má prednosť pred biskupskými katedrami na celom svete. Pamiatka dňa, keď sa podľa tradície ujal sv. Peter spravovania rímskeho biskupstva sa už v 4. storočí slávila pod menom „Katedra sv. Petra v Ríme“ 22. Februára.

Zdroj: https://farnostdubovica.wordpress.com/2022/02/19/katedra-sv-petra-apostola/